Senin, 31 Agustus 2009

SASTRA JENDRA (SERAT KALIMOSODO)

SASTRA JENDRA (SERAT KALIMOSODO)

ISLAM

Satemene Rukun Iman iku wis ono sajerone Rukun Islam, dadi satemene kang kudu di Imani iku Rukun Islam netepi anane Rukun. Iman, iman marang Alloh, Kitab-e, Rosul-e, Malaikat-e, Dino Wekasan (Kiamat), Qodlo lan Qodar ( Takdir lan Nasib ), kudu biso kawedar ono sajerone lakune Urip anggone .mapakake anane Syahadat-e, Sholat-e, Poso-ne, Zakat-e lan Haji-ne, dadi Rukun Iman iku dadi dasar anane Rukun Islam.

1. Iman marang Alloh swt.

Iman marang anane Alloh ora amung sadermo nurut anane tembung jare, kudu biso ngudi dewe dununge Alloh, soko anane Syahadate, yen ngucap anane saksi kudu ngerti ope kang dadi wajib dedege manungso kang diangkat dadi Saksi, weruh dewe ope kang disakseni.

2. Iman marang Kitab-kitab Alloh.

Iman marang Kitab, ora sadermo biso moco lan ngerti terjemahane , kudu biso mawas kang tersurat utowo kang tersirat lan biso mapakake ono Uripe sarto , ngerteni opo kang dimaksud Pangeran nganti ngudunake / jarwakake tuntunan mau, koyo anane blegere Manungso Urip ono Jagad Royo iki, sabab opo kang dadi isine Kitab Al Qur’an Nul Karim mau yo anane isine Jagad Royo iki, sarine dadi Surat Al Fatikah yo anane wujud Manungso sarine Jagad Royo, dadi yen ngaku dedegi Umat Islam tuntunan soko Kanjeng Nabi Muhammad saw, yo kudu gelem ngakoni anane umat liyane kang isih netepi Urip sake anane laku Kitab kang luwih awal, koyo to yen isih ono Umat kang laku uripe netepi Tatanan Slamet sadurunge Kanjeng Nabi Daud as, utowo umate Kanjeng Nabi Daud as, mowo Kitab Jabur, umate Kanjeng Nabi Musa as, mowo Kitab Taurot, umate Kanjeng Nabi Isa as, mowo Kitab Injil, kabeh umat ing ngarsane Pangeran nyuwun anane ke-Slametan-e Urip yo anane Islam, Koyo anane umate Kanjeng Nabi Muhammad saw, Kang ke- Islam-anne wus kasampurnakake dene Pangeran, dadi kang kasebut Islam mau anane Umat anggone madep marang Pangerane nyuwun keslametan Uripe, biso kaperang netepi anane Ibadah, Sembahyang tan Sholat katerangake koyo ing ngisor iki :

a. Ibadah, anane Umat madep marang Pangeran sako anane Perilaku kang katindakake saben dinane, koyo wektu Umate Kanjeng Nabi Adam as, nganti satekane Umaate Kanjeng Nabi Daud as, koyo ucape para sesepuh biyen ” Ojo mlaku saliyane tindak kang becik ” , yoiku anane Ibadah.

b. Sembahyang, anane Umat madep marang Pangeran soko anane Perilaku lan Ucapan (omongan) kang katindakake saben dinane, koyo wektu Umate Kanjeng Nabi Daud as, nganti satekane Umate Kanjeng Nabi Muhammad saw, koyo ucape sesepuh biyen ” Ojo among - ngucap saliyane tembung kang apik ” , yo iku anane sembanyang.

c. Sholat, anane Umat madep marang Pangeran soko anane Perilaku, Ucapan lan Angen-angen kang katindakake saben dinane nyuwun anane keslametan Dunyo Akhirate, koyo ucape sesepuh biyen ” Ojo duwe angen - angen saliyane angen¬-angen kang becik ” , yoiku anane Sholat.

Dadi anane Umat madep marang Pangeran netepi Agomone kabagi anane soko tindak laku saben dinane ono 3 (telu) perkoro koyo ing ngisor iki :

1. Ibadah, yo Tingkahlaku dadi dasar Sembahyang ;
2. Sembahyang, yo anane Ucapan (omongan) dadi dasar Sholat;
3. Sholat, yo anane Angen-angen, jejege sake anane Sembahyang lan Ibadah.

Iman marang Kitabe Pangeran iku ono:

a. Kitab kang tinulis yo anane Kitab Garing, koyo to Kitab Jabur, Kitab Taurot, Kitab Injil, Kitab AI Qur’an Nul Karim lan sapanunggalane.

b. Kitab kang tersirat yo anane Kitab Teles, wujud sake maknane Badan saujud kite.

3. Iman marang Rosul.

Iman marang Rosul ing kono koyo iman marang Kitab :

a. Kang Garing, yo anane Kitab-kitab kang tinulis netepi ope anane lumrahe Urip, koyo kang wis kacaritakake ono sajerone Kitabe.

b. Kang Teles, ngerti anane Rosul iku sajatine Roso, sake anane Roso Rasane Urip Pangeran kang katitipake ,marang Umate, kanggo ngudi Jati Diri yo anane dedeg piadege Manungso manunggal marang Roso Urip, yo anane Roso soko Pangeran lan Umate, mengko ono beberane dewe.

4. Iman marang Malaikat.

Iman marang Malaikat, satemene kudu mangerteni yen Urip ing Jagad Royo iki ora dewe, ning akeh kang podo melu urip koyo bangsane lelembut kang pancen nyoto ono, bebarengan anane Pangeran anggone mujudake manungso, kanggo nguji imane manungso dewe-dewe, yen nganti kaliru bakal melu ono uripe lelembut mau, urip ono sajerone Alam Penasaran.

5. Iman marang Jaman Akhir.

Iman marang Dino Akhir yo Dino Pesti, yo anane Dino Wekasan, nyoto yen Manungso iku Urip ono Jagad Royo iki amung sadermo mampir ngombe disilihi Sandangan / Pangganggo, kudu ngerti ope kang dadi Wajibe Urip, Sunahe Urip, Makruhe Urip lan Larangan/Pantangan kanggo njejegi anane Urip kang Sampurno, iki wus ono sajerone Rukun Islam.

6. Iman marang Qodlo laD Qodar

Iman marang Qodlo lan Qodar, kudu mangerteni yen Uripe Manungso iku katulisake ono sajerone Kitab kang nyoto, Qodlo iku katulis ono sajerone Takdir Urip yo anane Tuntunane Urip ono Jagad Royo, sapo kang biso netepi anane Takdir Uripe bakal nemu Mulyo Dunyo - Akhirate, Qodar iku katulis ono sajerone Nasib Urip, jarwane opo kang dialami ono sajerone Uripe, iku wujud soko tindak - laku kang katindakake wus adoh soko anane Tuntunane Urip kang samestine, nyatane yen arep ono opo-opo Pangeran mesti maringi tondo luwih disik, dadi sing Eling biso netepi Takdire, yen Lali yo ono sajerone Nasibe.

Maknane Syahadat, yen karasakake ono sajerone netepi Wajibe Urip kang kudu dilakoni krona Alloh, ono sajerone urip ing Alam Dunyo, yen biso kabeberake iku kiro¬kiro koyo ing ngisor iki :

a. Urip iku umpamane 100% (satus persen) kuwajiban soko Alloh;
b. Syahadat amung ono 95% soko Urip;
c. Sholat amung ono 5% ( limang persen ) soko Urip;
d. Poso amung ono seperapate soko Sholat;
e. Zakat amung ono sapertelone poso;
f. Haji amung ono separohne Zakat.

Ing ngisor iki ono pituture leluhur menowo dedeg wajibe lan larangan kang dumunung ono Rukun Islam kang kudu di Imani kacaritakake koyo ing ngisor iki :

a. Syahadat : Anane Mahayu Hayuning Bawono cilike Keluarga, larangane Madon ;

b. Sholat : Anetepi angen angen kang becik,’ ndedegi Pamikiran kang Agung netepi anane Sastro Jendro Hayuningrat kanggo ngudi laku kang becik, larangane Madat ;

c. Poso : Kuoso nota Rasane Urip, maknane ngerti manowo Urip amung sadermo nglakoni, yen wistiti wancine ora nggowo opo-opo, kabeh anane soko panyuwunan kanggo nyukupi kebutuhan keluargane kang wujud soko ngunggulake Drajat Urip keluargane, larangane Mabuk ;

d. Zakat : Madep mantep marang kuasane Gusti anggone njogo Kanugrahaan lan Rakhmat Pangeran marang barang Pribadi, anane ngluhurake Asmo larangane Main;

e. Haji : Tegen anggone mapakake Roso yo anane kumpule Urip Roso Pribadi marang Kuasane Urip Pangerane, kuoso njogo arum gandane asmo ono sajerone Urip, larangane Maling.

Yen gelem ngudi kaluhurane Urip ing Alam Dunyo tumekane Alam Akhir koyo unine ayat ”Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wafil aakhiroti hasanataw wa qinaa adzaaban naar” , kanti sabenere Manungso kudu mangerteni, lan mapakake opo sabenere Kalimat Syahadat iku, yen ora kaliru koyo kagambarake ing ngisor iki :

” Laa ilaaha illallahu Muhammadur Rasuulullah” ketemu anane :

1. HU mujudake anane Nur Illahi ;
2. Nur Illahi mujudake anane: a. Nur Muhammad,
b. Asma Alloh ono 99 Asmo lan Sifat Alloh ono 20 Sifat;

3. Nur Muhammad, Asmo lan Sifat Alloh mujudake anane Alam Dunyo saisine, yo anane Kitab AI Qur’an Nul Karim bebere wujud dadi Jagad Royo, sarine Kitab Al Qur’an Nul Karim bebere wujud anane Surat Al Fatikah, Surat Al Fatikah wujude makna dadi Badan Jasmani kito yo anane Jagad Dumadi, kang samestine isine Jagad Royo iku podo lan memper karo isine Jagad Dumadi yo anane Badan Jasad yo Badan Jasmani kito.

Ing kono Manungso bakal nemahi anane Urip lan Pati, mangerteni sejatine sopo kang Urip lan sopo kang Mati, biso kaematake koyo fig ngisor iki :

U r i p :

a. Arahe nunggal nyawiji, anane Tauhit, wujude urip Ikhlas - Sabar, koyo anane napas kito, gegambarane nafas wektu ono sajabane irung iku anane HU, yen wis ono sajerone irung nganti tekan gulu iku anane Allah, bareng ono sajerone dodo lan sateruse iku anane Urip kito soko Kanugrahane Pangeran yo biso kasebut wenange Pangeran wus kanugrahake dadi wenange Umat;

b. Sampurnane margo soko ngabekti marang Kaluargane, ngerteni yen Manungso ora biso wujud tanpo anane Bopo-Biyung kang kasebut Pangeran Katon, wujude toto - tentrem kasembadan kabutuhane.

c. Mulyane margo wus ketekan kekarepane, wujude biso nunggal marang Jatine Urip soko netepi Pangangen - angene nunggal marang panyuwunan ketemu keluhurane yo mapan ono sajerone Baitullah.

PAKUBUMI TANAH JOWO.

Ono sawijine tetenger soko Pinisepuh kang ono Gunung Tidar, wujud Tenger Pal pratelon mowo Sandi aksoro Jowo So kang kapendem saduwure Puncak kasebut Paku Bumi Tanah Jowo, mowo aran Nyi Ratu Roro Mangli, aksoro Jowo So mau ono 3 (te1u). aksara, yen ora keliru mowo maksud koyo ing ngisor iki :

a. Kang sapisan aksoro SO-l mowo maksud Sastro, kang wujud ono sajerone bebere Ponang Jabang Bayi kang isih ono sajerone kandutan si Biyung iku anane Sastro, yo kasebut Garis Panguripane si Jabang Bayi, anane Sastro sajabane Garis Takdir lan Nasib.

b. Kang kapindo aksoro SO-2 mowo maksud Sugih, kang mujudake anane dedege Ratu Rumah Tangga yo Ibu Rumah Tangga unine Sugih, Sugih iku titi wancine Panyuwunane si Biyung wektu ndedege isi kang kasebut Purborangrang kanggo Anak Bojo lan Putune, biso nyukupi kabutuhane kaluargane.

c. Kang kaping telu aksoro SO-3 mowo maksud Sandi, kang wujud ono sajerone lambe barange wong wadon, anarik rasane si kakung (lanang) kasebut Sandi yo anane Wadi, asline wujud sake buah Quldi, awal anane Roso kang biso mujudake anunggale Rasane Pangeran. Sandi yo Wadi iku Rasane Pangeran kang dumunung ono Manungso, kudu biso nunggal misah Roso Rasane Manungso kalawan Roso kang kasinungan Rasane Pangeran yo anane Roso Rasane urip Manungso Sejati, njejegi anane Kawulo marang Gustine.

Tetengeran mau kasebut aran Nyi Ratu Mangli, aran mau anane tembung sanepan kang mowo maksud kurang luwih Ojo Pangling utowo Lali, manowo Urip sajatine wis ono kang nota lan ngersakake, Manungso among sadermo anglakoni.

Sake tatanan mau kite bakal mangerteni awal anane Pangeran anggone mujudake Manungso, netepi :

A. Tatanan aksoro SO-1. koyo ing ngisor iki :

1. Wektu Wiji sake Bopo lan Biyung ketemu ing keno Pangeran ngudunake Wahyu Nungkat Gaib, yo anane Wiji Kang Samar, kang wujud sake Roso Rasane Pangeran, wujude Wahyu Gaib mujudakake anane ROSO KANG AWAL sake anane Manungso;

2. Wiji mau banjur wujud setetes Getih yo anane Rah, ing keno Pangeran ngudunake ROH, yen satemene yo ing wektu iku Pangeran nyiptakake anane Bongso JIN, setetes Getih mau banjur wujud dadi segumpal Getih, ing wektu iku anane Alame SETAN - IBLIS ;

3. Soko segumpal Getih banjur wujud dadi Segumpal Daging, ing kono Pangeran ngudunake NYOWO bebarengan mapakake anane Wahyu Doyo Gaib, kang satemene Pangeran nyiptakake anane Bongso MALAIKAT ;

4. Sabanjure segumpal Daging wujud gegambaran Bayi soko anane Pangeran mujudakake “Sungging Purbangkoro” kang satemene soko anane Neptu Gaib mujudake anane SASTRO, yen ing Kuno biso kasebut ” Sastro Jendro Hayuningrat; Mahayu Hayu ning Bawono ” , yo anane Dino Pesti ;

5. Gegambaran Bayi banjur wujud anane Bayi kang sampurno, ing kono Pangeran mapakake anane ATMO yo anane Alame ASMO, Asmo kang wujud soko anane LELUHURE ;

6. Bayi lahir Sampurno, ing kono soko anane Wahyu Panguasane Gaib, yo mudune Kanugrahaane Pangeran kang wujud Sukmo, yo anane Uripe si Bayi, bayi banjur ngekarake derijine nuduhake yen Wahyu Neptu Gaib wus nunggal nyawiji, ing kono asline Pangeran ngudunake Wahyu Nungkat Gaib wus nunggal wujud ono sajerone badan saujude si jabang bayi, satemene Wahyu Nungkat Gaib mau wujud soko anane Nur Muhammad, kang bakal wujud dadi Nurcahyo yo Drajat Urip si Bayi.

Yen nurut gegambaran soko Surat Al Fatikah :

1. Ayat 1, ayat 2 lan ayat 3 ing kono anane Sukmo-yo Urip nguripi Umate ; soko Pujine Jagad Royo marang Pangeran kerso ngudunake Umate ing Alam Dunyo, krona Welas - Asih kanggo netepi Kratonan Jagad Royo, Manungso Kawenangake dadi kalifah ing Alam Dunyo, manowo sampurno Syahadate, bab iki kang wenang amung Pangeran.

2. Ayat 4 fig kono satemene anane Jiwo, soko wujud nunggal nyawiji anane :
a. Atmo yo alame Asmo netepi leluhure wektu Urip.
b. Nyowo yo alame Tetanduran mujudake Rojo Kayon mapane Bebalungan.
c. Roh yo alame Kekewanan, mapan ono Rah - Getih, banjur sumrambah ono Badan Jasmani saujud mowo tandane Urip.

Nuduhake manowo soko Kersane Pangeran Manungso iku wewujudan soko nunggale :
a. Rah yo alame Kekewanan dadi Rajane Kekewanan.
b. Roh yo alame Jin-setan dadi Rajane Jin - Setan.
c. Nyowo alame Tetanduran dadi Rajane Rojo Kayon yo anane alame Malaikat.
d. Atmo yo alarne LeIuhur, wenang nyarnpumake; patine LeIuhure. Bab iki anane wenange Pangeran kawenangake dadi wenange Umate.

3. Ayat 5, ayat 6, ayat 7 ing kono anane Roso kang awal yo Roso Rasane Pangeran, kanggo mujudake Roso Rasane Manungso, yen antuk Makrifate Al Fatikah bakal mujudake anane Roso Rasane Urip Manungso Sejati, margo soko UIah-Laku Umat anggone netepi Urip ono ing Alam Dunyo, lan biso mangerteni anane ke Dholiman ora nunggal marang Uripe, dadi wenange Umat, kang satemene bebering Roso iku biso kapilah ono:

a. Roso kang awal yo Roso Rasane Pangeran, kang nuntun sawemane Roso.
b. Roso kang soko anane Alarn yo anane Roso Sejati - Sejatine Roso.
c. Roso kang soko anane Poncodriyo, yo anane Roso soko babahan Howo Songo.
d. Roso Kang soko anane Sifat Aluarnah, Mutmainah, Amarah, Supiyah.
e. Roso soko Alam, Poncodriyo Ian Sifat yen kakumpulake banjur biso wujud dadi Roso Rumongso.
f. Kabeh Roso mau yen biso katunggalake nyawiji banjur wujud dadi Roso Rasane Urip Manungso Sejati.
B. Tatanan Aksoro SO-2 koyo ing ngisor iki :

Kang dimaksud Sugih, ing kene netepi anane Uripe Manungso kang wis biso mapakake Janjine Pangeran yo anane Urip Jejodohan, Sarnpumo mapakake Rasane Urip yo mekare ( makrifat ) Syahadate, bakal nemahi Kamulyane Urip yo anane soko bekti marang Wongtuwo sakloron, Morotuwo sakloron wujud dadi anane Pepuden ing lumrahe kasebut Punden Kang samestine ing wektu iku anane Pangeran mujudake dedeg piadege Wahyu Purbojati, Wahyu Purborangrang, Wahyu Purbosari.

a. Wahyu Purbojati anane wektu si kakung mujudake dedeg piadeg dadi Kepala KeIuarga.
b. Wahyu Purborangrang anane wektu si isteri mujudake dedeg piadeg dadi Ratu Rumah Tangga.
c. Wahyu Purbosari wujud soko panyuwunan si Kakung lan isteri marang Pangerane mujudake anane anak lan dunyo brono, kang satemene ono mudune Wahyu Jodoh, Wahyu Drajat, Wahyu Rejeki kang kasebut anane Wahyu Dorodasih.

C. Tatanan aksoro SO-3 koyo ing ngisor iki :

Kang dimaksud Sandi utowo Wadi iku satemene dedeg piadege ROSO netepi ono Rasane Pangeran, anane Wiji Kang Samar yo Wahyu Nungkat Gaib, mapane ono sajerone Lambe Barange Wong Wadon krona anane buah Quldi, awal anane kedholirnan, kamongko sapo bae yen netepi Among Nunggal Roso ( Senggomo ) yen ora kaawali sake anane Syahadat ing keno iku kalebu laku DHOLIM, kadadeyane bakal anane rusake Jagad Royo, yen kabeh podo ora ngerti maknane Syahadat (isine Jodoh) ono Uripe bakal anane Kiamat.

Satemene Sandi lan Wadi mau ono soko Lakune Pangeran, kang Nglakoni Umate, ning ora kabeh laku Among Nunggal Roso kedunungan Sandi lan Wadi, yen kajarwakake mowo maksud Among Nunggal Roso iku satemene laku ono sajerone Sifat Dholim kang samar.

I. DINO LAN PASARAN

Iki tatanan kang nuduhake arahe Urip kang kawoco sake anane Dino lan Pasaran, kang kawoco soko anane tatanan Neptu Go’ib ono ing Dino :

1. Jum’at Wage = Jowo,
2. Ahad Lagi = Allah,
3. Seloso Pen = Sapo, koyo kasebut ing ngisor iki:

I. Jum’at Wage= Jumat : huruf awal Jo =- neptune = 6
Neptu = 10 = Wage : hurul awal Wo - neptune = 4

Yen huruf awal kajumbuhake muni Jowo, kang mowo maksud hakekate Urip, yo maknane Urip, dadi kang dimaksud Jowo iku yo manungso kang ngerteni Sejatine Urip ing Alam Dunyo, ngerti anane Islam yo Slamete Urip ono ing Alam Dunyo yen ora kaliru ngerti bebere Kitab Layang Kalimosodo yo anane Syahadat kang turun ono Tanah Jowo dadi tuntunan anane serat Sastro Jendro Hayuningrat, Mahayu Hayuning Bawono, yo tuntunan Urip marang Perilaku kang nuduhake anane Hak lan Wajibe Urip, dadi kang kamaksud Jowo ing kene dudu Pawongan Kang lahir ono ing tanah Jowo utowo Suku Jowo.

Jumat Wage, Ahad Legi, Seloso Pen kabeh Neptune yen kagunggung ono neptu 10 anuduhake anane kabeh kang wis Kaciptakake dene Pangeran ing Alam Dunyo iki yen kagunggung nurut kasatuanne yo among ono 10 macem koyo kasebut ing ngisor iki :

1. Lemah / tanah 6. Tetanduran
2. Banyu 7. Kekewanan
3. Geni 8. Jin, Setan, Iblis, lelembut
4. Angin 9. Malaikat
5. Watu/Bebatuan ( Wesi, emas, 10. Pawongan (Wong, Tiyang, Manungso)

Yen Jum’at neptu 6 ing kono anane soko rukun Iman, yo biso kasebut soko anane wadah, dadi Dino iku mujudake wadah, lan yen Wage neptu 4 ing kono anane sedulur 4, yo anane isi, dadi Pasaran mujudake isi. Kaumpakake Wadah iku Jasad, isi iku Rogo, ing kono iku ketemu :

- Wadah = Jasad anane Badan Kasar - Jagad Royo - Kitab AI Qur’an
- Isi = Rogo anane Badan Alus - Jagad Dumadi - AI Fatikah.

Manowo kawoco soko gebyar lan gumelare Jagad salumrahe, ing kono ketemu anane dedeg piadege Wahyune Kaluarga kang dadi isine wujud Wahyu Purbo Jati, Wahyu Purbo Rangrang mujudake anane Wahyu Purbo Sari, kang nyoto wujud soko isine Neptu 6 ono ing Dino Jum’at wujud dadi :

1. Kemanten sakloron = 2
2. Wongtuo sakloron = 2
3. Morotuo sakloron = 2, yen kagunggung kabeh ono 6.

yen ing Pasaran Wage wujud soko anane
1. Sandang - pangan.
2. Papan - Pomahan.
3. Anak, Dunyobrono.
4. Luhure Kaluarga, yo isine Keluarga Sakinah “ma Warda wa Rohma yo anane Drajat Dunyo – Akhirat.

Yo ing isine dino Jum’at Wage iki awal bebere Kalimah Syahadat awal dedeg ¬adage Islam ono sajroning Ati - Nurani Manlingso.

Yen Jum’at neptu 6 ing kono anane rukun Iman, lan yen Wage neptu 4 ing kono ugo biso kagambarake cagak 4 utowo awal anane anasir 4 perkoro yo anane Bumi, Banyu, Geni lan Angin, anane Manungso manembah marang Pangerane soko Percoyo - Yakin - Iman marang Rukun Iman :

1. Allah, ono anane, kabeh wujud soko Kekarepan - Kehendak kang Nyoto Tulisane.
2. Kitab, a. ganng : a. Kitab Jabur - Nabi Daud as.
b. Kitab Taurot - Nabi Musa as.
c. Kitab Injil - Nabi Isa as.
d. Kitab Alqur’an - Nabi Muhammad saw.
b. teles : a. Garis Takdir, katulis among sepisan ora kaambalan maneh.
b. Garis Nasib katuIis soko Tindak Laku, Pakaryan lan obah - musike Kekarepan Urip Manungso.

3. Nabi Lan Rasul
4. MaIaikat, Jin - setan
5. Kiamat, Hari Akhir
6. Qodlo - Qadar, anane Takdir -Nasib wujude hukum Sebab - Akibat.

Cagak 4 wujud soko Anasir awaI, yoiku Lemah/Tanah, Banyu, Geni lan Angin kang nuwuhake anane :
a. LemahjTanah netepi Sifat Aluamah, anane Sabar - Narimo, wujud uripe soko kagowo Serakah
b. Banyu netepi Sifat Mutmainah, anane Adil, timbang Pamikirane, wujud uripe soko kagowo Iri – Drengki.
c. Geni netepi Sifat Amarah, anane Perkoso, anduweni Doyo - kekuatan, wujud uripe soko kagowo Murko – Nesu.
d. Angin netepi Sifat Supiyah, anane Adek Pribadi - Mandiri, wujud uripe soko kagowo Sombong – Angkuh.

Kaumpamakake Iman iku Kusir, Cagak 4 (papat) iku Jaran 4 (papat), kang playune nurut kekarepane dewe-dewe, sing kelir ireng playune ngalor tok, sing kelir putih playune ngetan tok, sing kelir abang playune ngidul tok, sing kelir kuning playune ngulon tok, Bendi-ne wujud soko anane Badan, Playune wujud soko Ragane tujuane netepi anane kekarepan.

Dino Jum’at dadi dino kekeran poro Nabi - WaIi, nyoto soko anane Sholat sunat Jum’at, ing kono margo soko Kanugrahane Pangeran Kang Moho Agung, kanggo Umate supoyo gelem Eling marang anane Tatanan Urip Bebrayan ing Alam Dunyo.

II. Ahad Legi : Ahad : huruf awal A - Neptune = 5
Neptu 10 : Legi : huruf awal LA - Neptune = 5

Yen huruf awal kajumbuhake muni Allah yo anane Pangeran, manungso wajib ngawruhi sopo sejatine Pangerane, ing dino Ahad Legi iki anane awal mbukak kawruh kang wis kasebut ono sajrone wawasan Ahad Legi.

Ahad neptu 5 gegambaran soko sedulur Papat ke Limo Pancer, wujud nunggal dadi Badan Kasar, kasebut njobo.

Legi Neptu 5, ono anane njero yo Badan Alus wujud soko anane :
Roso : soko Sifat Aluamah, Mutmainah, Arnarah, Supiyah, lsp.
Roh : soko manunggale Uripe Kekewanan.
Nyowo : soko manunggale Uripe Kekayonan yo Tetanduran.
Atmo : soko Gondo Arum Asmane ( sampurnane Budi - Luhur / Ahlak yang terpuji Umat ) alame Asmo Leluhure.
Sukmo : soko Kanugrahane Pangeran.

Ing ngisor iki satemene anane tatanan Roso kang dumunung ono sajrorie Badan saujude Manungso :

A. Roso : 1. Rasana Pangerane.
2. Roso Sejati yo Sejatine Roso, Roso kang wujud soko manunggale Roso Rasane Jagad Dumadi marang Roso Rasane Jagad Royo koyo to:
a. Uyah iku asin, asin durung mesti anane uyah,
b. Gulo iku legi, Legi durung mesti anane gulo,
c. Asem iku kecut, kecut durung mesti anane asem.

3. Roso Poncodriyo
a. Pangroso /Pangucap,
b. Panggondo,
c. Pandulu, d. Pangrungu,
e. Pangrobo.
4. Roso kang wujud soko anane manunggale Roso Sifat Aluamah, Mutmainah, Amarah, Supiyah.
5. Rasane Umat yo anane Roso Rumongso kang wujud soko kemampuane Umat anggone nunggalake Roso Rasane Pangeran, Roso Poncodriyo, Roso Sejati - Sejatine Roso, Roso soko anane Sifat Aluamah, Mutmainah, Amarah, Supiyah wujud nunggal ono ing anane Laku yo anane Tingkah Laku Budi Howo saben dinane kang bakal mujudake anane Akhlak kang minulyo.
6. Roso Rasane Urip Manungso Sejati, wujud soko nunggal nyawiji anane sakabehe Roso kang kasebut ing duwur mau.

Soko kawruh kang wis kabeber ing duwur, kito biso anglakoni nunggalake Rasane Umat wujud nunggal marang Rasane Pangeran sake wujud jumbuhe angen-angen lan nunggale kekarepan.

A. Roh : Roh iku Uripe Kekewanan kang nunggal marang Badan saujude Manungso, ananne Kanugrahan soko Pangeran kanggo netepi Serat Sastro Jendro Hayuningrat, Mahayu Hayu Ning Bawono.
B. Nyowo : Nyowo anane Uripe Tetukulan / Tetanduran kang nunggal marang Badan saujude Manungso, anane Kanugrahan sake Pangeran kanggo netepi wajib mapakake Serat Sastro Jendro Hayu Ningrat, Mahayu Hayu ning Bawono.
C. Atmo : Atmo iku Alame Asmo, wujud nunggal marang Manungso sake Dino kalahirane lan tetengeran yo Jeneng yo Aran kang sinebut sake Wongtuwane, kang kudu rinekso Manungsane supoyo biso anggondo Arum.
D. Sukmo : Sukmo yo anane tetengeran soko Pangerane kanggo papan nunggale Kawulo Gustine.

Soko katerangan ing duwur mall manungso biso njupuk Hak sake Pangeran yen manungso mau wis biso nglakoni kang dadi wajibe, yo soko wis biso anglakoni anane Mahayu Hayuning Bawono.

Roh iku Uripe Kekewanan kang nunggal marang Badan saujude Manungso, anane Kanugrahan sake Pangeran kanggo netepi wajib mapakake Serat Sastro Jendro Hayu Ningrat, Mahayu Hayu ning Bawono.

Ahad Legi yo biso kawoco A iku anane Ho lan Le iku anane La koyo kasebut ing ngisor iki :
A – Aku : Aku anane Pangeran, kang mengku anane Kitab Serat Layang Kalimosodo,
La – Laku : Laku, lakune Manungso ono sajrone bebering Kitab Serat Layang Kalimosodo,

Pangeran kang mengku Karep nunggal marang Kekarepanne Manungso mujudake gegayuhan kang kinarepake manungsane.

Kang biso nunggalake lan ngerteni wektu Badan Kasar nunggal marang Badan Alus kudu biso netepi anane Wahyu Trias Wiji yoiku sake :
a. Tekun, anane nota nafase,
b. Temen, anane tingkah lakune,
c. Teliti, marang satindak - laku lan obah musike kahanan,
d. Awas, marang anane Gudo - Cuba - Pengaruh - Gangguan,
e. Sabar, marang sepapadane Urip.

Bakal biso ketemu marang Alam Kelanggengane yo Mulyane Urip ing tembe.

III. Seloso Pon : Seloso : huruf awal So - Neptune = 3
Neptu 10 : Pon : huruf awal Po - Neptune = 7

Yen huruf awal kajumbuhake unine Sapo, ing kene mowo maksud Manungso wajib ngawruhi sapo Sejatine Pangerane lan sapo Sejatine Manungso, opo kekarepanane Pangeran kanti sake Kanugrahane Manungso mudun Urip ing Alam Dunyo, opo kang dadi Hak-e Manungso ing Alam Dunyo lan opo kang dadi Kewajibane Urip ing Alam Dunyo.

Sejatine Pangeran lan Sejatine Manungso yen ora kaliru kasebut koyo ing ngisor iki:
Dzat-e Hu ayang-ayangane wujud dadi Dzat-e Alloh yo kasebut Dzat-e Pangeran.
Dzat-e Alloh yo kasebut Dzat-e Pangeran, ayang-ayangane wujud dadi Nur Muhamnlad yo kasebut Wahyu I Sukmane Jagad Royo.
Nur Muhammad yo kasebut Wahyu / Sukmane Jagad Royo, ayang-ayangane wujud nunggal dadi Jasad, sake Kanugrahane Pangeran dadi Badan saujud-e Manungso.

Koyo wektu Pangeran nyipto anane Kanjeng Nabi Adam as., sake ruwet ¬krenteg-e Urip, Pangeran nyipto anane Ibu Howo kanggo netepi Sampumane Urip Manungso, sake Sampurnane Urip Manungso kanggo netepi Gumelare Urip, Kanjeng Nabi Adam as. lan Ibu Howo kaudunake ono ing Alam Padang yo anane Alam Dunyo soko Kanugrahane Pangeran.

Soko kaweruh ing duwur, ing keno ono anane sarine Gumelare Drip kang awal koyo ing ngisor iki :

1. Hu netepi anane Alloh, banjur Nur Muhammad netepi isine Jagad Royo, banjur anane Manungso. Ing keno ketemu anane ongko 3, kang dadi Neptune Dino Seloso, yo anane Wadah Panyuwunan.
2. Netepi anane Gumelare Urip ing Alam Dunyo turun remuntun ketemu anane, Cukul - Ngendok - Manak, ing kene ketemu ugo anane ongko 3, kang dadi Neptune Dino Seloso.

Satemene Pangeran ora anduweni Karep opo - opo sake anane Manungso, amung ing keno ono anane Geter-e Urip, kang katuntun sake anane Serat Layang Kalimosodo, Kanugrahane Pangeran kanggo adeg - dedeg Urip Bebrayan ing Alam Dunyo, netepi Gumelare Urip Manungso.

Soko Geter-e Urip lan anane Serat Layang Kalimosodo, ing keno wis wujud anane Hak kang ono anane soko lakune Urip Manungso, katuntunake sake Kanugrahane Pangeran ono ing :

1. Serat Al Fatikah, satemene wujud Pasemon sake Lakune Urip Manungso, “kanggo netepi Urip Bebrayan ing Alam Dunyo, netepi Wajib-e Urip koyo ing Serat Sastro Jendro Hayu Ninggrat, Mahayu Hayu ning Bawovo, kang utomo Tapak Laku yo obah - mosike Budi - Howo ono ayat ” Ihdinash shirothol mustaqim ” lan ” Ghairil magdhuubi ‘alaihim wa ladhdhaalliin “, ing Serat Al Fatikah iki ketemu anane ongko 7, soko anane ayat Serat Al Fatikah kang dadi Neptune Pasaran Pon yo ono ongko 7, netepi wujud isine Urip yo Drajat-e Urip ing ngarsane Pangerane.

2. Do’a Sapu Jagad ” Robbanaa aatinaa fid dun-yaa hasanataw wa fil aakhiroti hasanataw wa qinaa ‘adzaaban naar ” ing kene soko isine maksud dadi arahe Urip Manungso ing ngarsane Pangeran, Slamet Dunyo - Slamet Akhirat, soko anane Slamet Akhirat ono ongko 7 kang nyebutake anane Swargo lapis 7 Neroko lapis 7. ongko 7 dadi isine neptu Pasaran Pon, yo anane arahe isine Urip.

Soko anane kawruh ing duwur, kang nerangake anane Urip lan Pati, nerangake anane Tatanan Slamet yo anane Tatanan Islam.

M a t i
a. Papane Ikhlas, ketemu Lego - legowo.
b. Sampurnane ono 5 perkoro :
1. Sing mati Poncodriyo.
2. Kang teko Pesti.
3. Kang lunggo Sukmo.
4. Kang bali Jasad/Badan/Dzat.
5. Kang ditinggal Asmo.

c. Sesebutane iku ono 4 perkoro :
1. Mati manyasar.
2. Mati manyusup.
3. Mati manitis.
4. Mati manatas.

Anane gegambaran mau biso kawoco manowo Pangeran anggone nyipto Manungso ora sadermo ” Kun fayakun “, mbutuhake wektu yo anane Neptu kang jlimet koyo Kersane, amarga Manungso kadadekake Kholifah / Pemimpin ing Alam Dunyo, sapo kang kliru anggone nemtokake anane Urip yo ketemu ke1iru anggone mbalik marang asale.

Koyo salah sijine carito kang keno kaematake ono ing ngisor iki :
Wektu Kanjeng Nabi Muhammad saw ono sajroning Mi’raj, Pangeran ngandikan soko walike Tirai / tabir,. Tirai / tabir iku anane soko asta / tangan sak kloron, sak temene kang kasebut Tirai / tabir iku sajatine yo anane Kalimah Syahadat yo Kitab Layang Kalimosodo, dunung ono epek-epek tangan kiwo lan tengen, nulis pakaryane, sarto epek-epek suku / sikil kiwo- tengen kanggo nulis tingkah-laku kang katindakake saben dino, supoyo kito Urip ono sajeroning Alam Dunyo iki biso tansah waspodo tan ngati-ati, koyo kang kasebut ing ngisor iki :

1. Ati-ati ojo gumampang ndedegi urip ing Alam Dunyo ( Marcopodo - ono tengah), amarga anane urip ing clam dunyo kudu biso njejegi sifat adil, kuwoso ngatur urip pribadi soko bebering Kalimah Syahadat yo Kitab Layang Kalimosodo, supoyo ora gampang keblidru marang samubarang kang durung mesti anane, amarga Kalimah Syahadat yo Kitab Layang Kalimosodo iku sejatine Tulisan Takdir kito kang wus dikersakake netepi Kamulyane Drip, yen Tulisan Nasib amarga soko kito mburu Nepsu lan keblidru marang samubarang kang durung mesti anane amarga kurang Imane.

2. Kang katoto ono tengah sajatine dedeg bebering Kitab Layang Kalimosodo, yo anane Kahanan Drip kito Pribadi ono lakune Urip, lakune Urip nunggalake anane Jagat Royo marang Jagat Dumadi sampurno wujud sajerone ono anane Alam Kelanggengan .

3. Amargo anane Urip iku kudu mangerteni Dedeg Urip Pridadi marang Dedeg Uripe Kaluargo kaembanake marang Wujud Gumebyar gelar Cahyone Urip, yo anane Kawibawan kito Pribadi

4. Urip Pribadi mangerteni sapo sing njaluk mangan-ngombe, ono kadedayan ope sajrone mangan lan ngombe, sarto wujud ngrungkepi rage dapi ope ?

a. Sing njaluk mangan lan ngombe iku anane Aluamah sifate Bumi, kudu biso rumekso Uripe, anane wujud kuoso nyukulake wiji kekarepan lan biso nyukupiopo kang dadi isine pangangen - angen sarto mujudake ono anane Gumelare Urip, mapake anane Sifat Gusti Kang Moho Suci kang asifat Jalal, yo dedege Gusti Kang Moho Agung, kuoso ngayomi Urip Pribadi, Urip Kaluargane.

b. Sing mangan lan ngombe iku anane Mutmainah sifate Banyu, kudu biso ndedegi kuwasane Gusti Kang Moho Adil, ora gampang kasemsem marang ka¬indahane Jagat Royo, ora melik marang barang kang durung mesti Hak anane, mapakake Sifat Gusti Kang Moho Suci kang asifat Jamal, mumpuni gawe ka-¬Elokane Jagat, kuoso note anane wujud sarine pangangen - angen biso gumebyar sanaliko, netepi sampurnane Rogo Sejati kanggo nyukupi kabutuhan Kaluargane.

c. Sajroning mangan lan ngombe ono kadadeyan sake anane Amarah sifate Geni, sajrone urip kudu biso mapakake Santosane Urip, ora ambeg siyo marang liyan, biso dadi panunggule bebrayan, yo anane Sifat Gusti Kang Moho Suci kang asifat Kahar, mumpuni ing gawe mujudake ka-Wisesane Gelare Urip Pribadi kito marang ka-Santosane Urip Kaluargo.

d. Sajroning mangan lan ngombe ono wewujudan sake anane Supiyah sifate Angin, sajroning urip kudu biso mapakake dedeg urip pribadi kito kang unggul ing drajat, ora gampang keno owah gingsir ono sajrone gelare urip yo obah ¬musike jaman, yo anane Sifat Gusti Kang Moho Suci kang asifat Kamal, biso dadi Pepujine Urip ing Jagat Royo soko anggone biso Sampurno note Urip Kaluargane lan Urip Pribadi kito ono ing bebere Kitab Layang Kalimosodo.

e. Kumpule ope kang dipangan lan diombe mapakake anane Gondo, sumrambah ono sajrone Rogo nguripi anane Doyo - Roso, mujudake anane nungale niyat ono sajrone angen - angen ngrungkepi mantepe karep, biso wujud gumelar keturutan kang dadi panyuwunane, unggul drajat uripe. Ojo nganti keliru utowo kasemsem marang gumebyare ka-Elokane kekarepan, ben biso Mulyo Urip ing Dunyo Akhirate.

Ojo nganti kasemsem marang ka-Indahane wewujudan kang Elo,k asal soko Aluamah, Mutmainah, Amarah tan Supiyah ben ora keduwung ing tembe mburi. Sajatine mangan lan ngombe iku wewujudan awal nunggalake anane Jagat Royo marang Jagad Dumadi supoyo biso karoso Panguasane Jagad Royo ono sajrone Rogo, menowo teller kudu kalarasake marang Nafas netepi anane Geter, Gerak, Pangucap, lan Pangawasane Urip Pribadi kito nunggal nyawiji ono sajrone Urip Sejati.

A. Nafas ono ing (tanpo eling)
Wadug : Uripe Bumi, nguripi Aluamah anane Serakah.
Ginjel : Uripe Banyu, nguripi mutmainah anane Iri drengki.
Paru paru : Uripe Angin, nguripi Supiyah anane Sombong jumawa.
Jantung : Uripe Geni nguripi Amarah anane Sereng murko.
Ati : Uripe Watu, nguripi kang ngaku Jati Diri anane Pengkuh kaku .

B. Nafas lungguh mapan ing ( eling )
Wadug : Netepi eneng- ening mujudake sifat Dermo Sabar.
Ginjel : Netepi eneng-ening mujudake sifat Samudono sembarang gawe biso.
Paru paru : Netepi eneng-ening mujudake sifat Mengku Drip, Ngayomi.
Jantung : Netepi eneng-ening mujudake sifat Wiseso, Santoso Uripe.
Ati : Netepi eneng-ening mujudake sifat Kuoso, Sampurno nota Uripe.

Sabtu, 29 Agustus 2009

Nabi adam

Kisah Nabi Adam alayhi salam
Mawlana Shaykh Nazim Adil Al-Haqqani Sultanul Awliya
Rabu, August 26, 2009 | Lefke CY


Dastoor ya Rijaal-Allah, Dastoor ya Sayyidee madad
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ill-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar wa lillah al-hamd.

Engkau adalah Pencipta kami, Engkau adalah Penguasa (Pengelola) kami. Kami memohon bantuan dan dukungan Surgawi Mu . Wahai Penguasa kami, karunialah kami, demi kehormatan dia yang paling Engkau hormati, yang paling terhormat dan paling agung dan paling anggun, Sayyidina Muhammad (s.a.w.), kami memohon dukungan surgawi untuk menghancurkan setiap kepalsuan, setiap hal buruk, dari dunia dan membuangnya dan untuk mendatangkan apa yang baik, apa yang terbaik untuk ummat manusia. Sebagaimana seharusnya mereka nantinya berada di hadapan Tuhan mereka pada Hari Kebangkitan Kembali.

Wahai manusia, as-salaam `alaykum wa rahmatullahi barakatuh. Dengar dan katakan bersama saya: alfu ’s-salaat alfu ’s-salaam `ala sayyid al-awwaleen wa ’l-akhireen Sayyidina Muhammad (s) dan kami memohon syafa’atmu di dalam bulan yang suci ini dan mohon barakah, keagungan dan kehormatan bulan suci ini.

Wahai manusia! Dengar dan perhatikan dan patuhi Tuhan mu, Pencipta kita. Allah, Allah, Allahu Akbar wa lillahi ’l-hamd.

Wahai manusia! Katakan `audhu billahi min ash-shaytani 'r-rajeem. Katakan kita bertaubat dari langkah buruk, kita bertaubat dari tindakan/amal buruk. Kita menyesali amal dan kegiatan buruk kita. Dan katakan `audhu billahi min ash-shaytani 'r-rajeem – Wahai Tuhan kami, kami berlari kepada Mu dari Satan dan para pembantunya. Dan kami memohon pedang surgawi Bismillahi 'r-Rahmaani 'r-Raheem untuk membuat pertahanan terhadap Satan dan para pembantunya. Semoga Allah menyingkirkan mereka.

Kita, wahai manusia, mengatakan dastoor ya RijaalAllah. Madad Ya Sultan al-Awliya. Kita memohon Penguasa (master) dunia ini, untuk menolong kita, dan memberi kita dukungan surgawi karena kita lemah dan kita memerlukan dukungan surgawi dan dukungan surgawi tidak akan datang, kecuali melalui Penguasa (master) dunia ini.

Kita harus belajar, kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik dari kita untuk Hadhirat Ilahiyyah. Setiap harinya, setiap hari kita harus berusaha untuk sedikit lebih baik dari pada kemarin. Hari ini kita harus sedikit lebih jauh, menuju kemana? Menuju samudera cahaya. Lautan cahaya, lautan cahaya surgawi. Kita harus berusaha mendekati sedikit lebih ke dunia cahaya, posisi cahaya surgawi, untuk menjadi cahaya. Nikmatilah! Itu adalah sangat penting.

Kita disini hidup dalam kegelapan, kegelapan dari hidup ini. Kita hidup melalui kegelapan dan kekotoran dunia ini. Kegelapan. Kita diciptakan melalui Cahaya Tak Berakhir Surgawi. Kita diciptakan melalui dunia cahaya, melalui wilayah tercerahkan dari Tuhan Ciptaan, Tuhan seru seluruh ciptaan.

Berhati hatilah melalui kawasan/wilayah tercerahkan dari Allah S.W.T. ini dan untuk beberapa alasan yang terkenal dan itu adalah untuk sebuah tabayyun yang jujur, yang terkenal melalui kitab kitab suci, alasannya kita telah diusir dari dunia tercerahkan itu ke dunia gelap dan kini kita di sini berada di dalam kegelapan.

Ya. Kamu melihat, memandang matahari bersinar gemilang dan rembulan juga bercahaya, namun dalam hakikatnya kita berada di dalam dunia yang gelap. Kita sekarang, telah diusir dari wilayah tercerahkan dan turun ke dunia gelap ini, dunia liar, dunia yang tak diketahui, (pada nya) kita telah mendarat. Dan kita harus berusaha untuk keluar dari dunia gelap ini, dari wilayah kegelapan ini, untuk kembali ke wilayah tercerahkan (enlighted), wilayah Surgawi Ilahiyyah. Dan wilayah Nya ini tidak pernah berakhir.

Dan kegiatan paling penting atau upaya atau amalan paling penting, upaya kita hendaknya berusaha untuk keluar dari wilayah gelap menuju kepada wilayah tercerahkan.

Kita telah mendarat di sini untuk beberapa alasan dan alasan yang membuat leluhur kita Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa, untuk turun dari dunia tercerahkan ke dunia kegelapan ini, apakah itu? Itu harusnya sangat dikenal. Itu sangatlah pentng. Temukan, itulah yang pertama harus kita pelajari. Sebelum belajar begitu banyak hal yang tidak berguna, kita harus belajar mengapa kita telah dikirim atau mengapa kita telah diusir dari surga yang tercerahkan. Apakah alasan itu?

Jika kamu tidak tahu alasannya kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sebagaimana seorang doctor jika dia tidak tahu alasan penyakitnya, dia tidak dapat melakukan penanganan (tadawi), apapun. Tidak dapat ditangani, tidak. Karena dia tidak tahu alasannya. Jika setiap orang tahu tentang ini, tidaklah diperlukan begitu banyak doctors untuk melakukan penanganan– Setiap orang dapat melakukan penyembuhan sendiri. Namun tidak semua orang mengerti. Beberapa orang mengerti dan beberapa orang dikaruniai (kemampuan) menyembuhkan penyakit ummat manusia.

Dan kita kini juga, makhluk hidup, hidup di antara begitu banyak makhluk. Perhatikan wahai manusia! Kita pernah di Surga. Kita diciptakan di sana. Dan itu adalah kampung kita. Segala sesuatunya indah; Segala sesuatu memberikan barakahnya kepada Adam a.s. dan Siti Hawa. Tak satupun, melukai mereka . Segala sesuatu memberikan kenikmatan kepada Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa. Jadi apakah sebabnya mereka diusir turun dari Surga ke sebuah dunia liar yang penuh dengan begitu banyak makhluk, yang setiap mereka, begitu marah kepada Siti Hawa, kepada Nabi Adam a.s.. Mereka sangat tidak bahagia dari perlakuan para makhluk itu. Dan tak satupun memberi salam kepada Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa di sini, tidak.

Di Surga segala sesuatu memberi salam kepada Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa dan memberikan kenikmatan kepada keduanya. Segala macam kenikmatan, makan, minum, pemandangan. Namun mereka berdua hanya mendarat di planet gelap ini. Mereka diusir dari Surga yang tercerahkan dan jatuh ke dunia ini, planet dan itu adalah muwajaha pertama, mula mula mereka datang ke di hadapan mereka hanya sebuah kegelapan. Mereka mendarat pada sebuah dunia yang tidak diketahui dan dunia itu dalam kegelapan. Gelapnya kegelapan.

Dan tangisan Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa, mereka menangis karena mereka diusir dari Surga yang tercerahkan. Dan kemudian Penguasa Surga memberi mereka sebuah cahaya, nur dan matahari terbit dan mereka ambruk bersujud kepada Penguasa Surga sambil berkata “Wahai Tuhan kami! Ini adalah karunia Mu kepada abdi Mu yang membangkang. Kami telah membangkang, wahai Tuhan kami. Namun Engkau mengkaruniai kami sebuah cahaya, meskipun itu tidak seperti cahaya yang di Surga. Namun kami begitu bahagia karena adanya cahaya ini, bahwa matahari terbit dan memberi kami cahaya, wahai Tuhan kami.” Mereka bersujud, menyembah Penguasa Surga.

Namun, wahai manusia! Mereka memahami alasan yang menyebabkan mereka diusir dari Surga yang tercerahkan – dilempar keluar, dan mereka menangis. Kemudian, wahai manusia. Sebagai gantinya Surga di mana mereka semua begitu mencintai Adam dan Siti Hawa, begitu bersahabat, begitu baik, begitu hormat, semuanya di mana mana, namun ketika sampai di sini mereka mendapati dunia yang liar, dalam kegelapan, penuh dengan makhluk (monster).

Namun semua makhluk itu begitu marah kepada mereka. Bukannya memberi salam, tetapai begitu marah dan mengutuk. Mengutuk. Mereka berkata, “Seorang pembangkang datang, mendarat di antara kita dan mereka akan membuat keonaran kepada kita , karena mereka telah diusir dan dikutuk” dan mereka gemetar (ketakutan). Tak satupun yang menyambut Adam dan Siti Hawa, yang mengatakan” as salamun alaikum!”, tidak. Bahkan semut berkata (kepada sesamanya), “Larilah.” Pohon berkata, “Larilah. Ada abdi pembangkang - larilah!” Dan semua binatang liar melarikan diri dari mereka berdua, bukannya mendekat untuk memberi uluk salam namun menjauh dan berkata bahwa “kutukan yang jatuh kepeda mereka mungkin akan menyentuh kita. Tinggalkan mereka.” Dan mereka melarikan diri.

Dan pepohonan dan buah buahan memberikan buah tetapi tanpa rasa. Tidak ada rasa dari buah dan mereka mencapai daratan dunya. Datang ke dunya mereka begitu menyesal, begitu sedih. Dan Adam, Sallallahu Alayhi Wasallam, dia menangis, tidak makan, tidak minum, hanya menangis di atas puncak Gunung Serendip, dia berdiri di atas satu kaki dan menangis dan menangis .

Dia tidak makan tidak minum apapun selama 30 hari. Itu adalah puasanya. Puasa dan menangis sampai Tuhan mereka menerima taubat mereka dan memberikan Rahmat Nya dan bersabda “Wahai Adam! Aku menerima tawbat kamu, taubat, taubat. Dan dia mulai membuat dunia ini untuk tempat tinggal dirinya dan anak anak nya. Atau kita akan menjadikan diri kita generasi Surgawi. Jika tidak maka Adam dan Siti Hawa akan menjadi berada di Surga tanpa datang dari sana.

Maka, wahai manusia perhatikanlah! Pertama kita harus tahu apakah alasan maka kita berada di planet ini. Apakah alasannya maka Adam dan Siti Hawa mendarat di dunya ini? Itu adalah masalah paling penting dalam keseluruhan Kitab Suci untuk diketahui dan diajarkan. Itu adalah pelajaran pertama untuk Adam dan Siti Hawa dan para keturunan mereka.

Apa yang kamu pikirkan sekarang di masa kita ini? Siapa yang telah bertanya mengapa Adam dan Siti Hawa mendarat di sini? Dan mereka juga tidak bertanya, tentang apakah kutukan yang datang kepada manusia melalui abad ke 21? Manusia saling memangsa (saling menyakiti). Apakah alasannya?

SubhanAllah itu ditulis dalam semua kitab lama, sebuah dongeng yang memberi pelajaran, bukan dongeng khayal, tetapi sebuah kisah yang memberi pelajaran.

Suatu waktu seorang dari antara para alim, dia berada di dalam sebuah perahu, sebuah kapal, bepergian dan dia memperhatikan dan melihat laut itu dan melihat bahwa ikan ikan saling memakan dan melihat sedang terjadi sebuah perang besar (muharaba), dan dia berkata, “Wahai Tuhan kami, Engkau mengetahui segala sesuatu. Saya begitu heran (aja’ib). Aja’ib. Saya merenung apa kiranya alasan (perang ini)?” Dan datanglah suara dari langit yang berbunyi “Wahai abdi Ku. Barusan telah lewat di situ seorang abdi yang membangkang dan (abdi itu) meludah ke laut. Ludahnya itulah yang membuat ikan ikan itu saling berkelahi.”

Kalau ludah seorang abdi yang membangkang yang bisa membuat onar seperti itu, bagaimana tentang (ludah?) kita sendiri. Bahwa sekarang adalah sejarah/kisah baik sekali untuk mengajari manusia alasan adanya krisis, alasan adanya kerusuhan, alasan adanya perkelahian, alasan untuk membuat begitu banyak bom nuclear. Segala sesuatu, yang membuat manusia begitu saling bermusuhan. Itulah alasannya.

Nah wahai manusia! Jika abdi yang membangkang itu membuat kerusuhan di antara ikan di lautan, apa yang dapat kita katakan sekarang?

Setiap diri kita adalah pembangkang dan tidak lagi menghormati Perintah Suci dari Penguasa Langit. Kita tidak memberikan hormat yang tinggi dan pengabdian tinggi kepada Allah S.W.T.. Itulah alasan dari seluruh kesukaran. Wahai manusia! Pikirkanlah hal itu dan jika tidak, maka akan datang kutukan lainnya yang akan membuat tidak akan ada lagi manusia atau hewan atau tetumbuhan yang hidup di bumi ini.

Saya hanyalah seorang yang lemah yang (hanya bisa) memberi peringatan. Peringatan? Saya seorang yang lemah. Saya berkata kepada orang orang, “Peliharalah dirimu!” Itu adalah peringatan.

Itu artinya alasan mengapa Adam dan Siti Hawa telah diusir dari Surga dan dilemparkan keluar hingga mendarat di dunya ini. Dunya ini yang tidak ada nilai di dalamnya di Hadhirat Ilahiyyah. Dan manusia saling memangsa dan saling bunuh dan melakukan begitu banyak hal buruk.

Itulah alasannya. Dan apapun pemahaman kamu dari (pelajaran) ini adalah sumber dari kerusuhan dan krisis, kita harus bertanya “Apa yang ditulis di dalam Testamen Tua (terdahulu)?” “Apa yang tertulis di dalam Testamen Baru?” “Dan apa yang tertulis di dalam Al Qur’an Suci?” Apa yang dikatakannya? Dan tak seorangpun mencari tahu apa yang dikatakan (dalam kitab kitab itu) dan yang menyebabkan situasi seperti ini dan untuk mencari tahu suatu cara menyelamatkan diri kita.

Kamu tidak akan menemukan satu cara untuk menyelamatkan dirimu sampai kamu mencari di kitab kitab suci. Kamu harus mengerti di mana Adam dan Siti Hawa berada di Surganya. Mereka begitu dimuliakan dan segala sesuatu memberikan mereka kenikmatan. Namun apa alasannya mereka diusir? Alasannya adalah karena mereka membangkang, menolak perintah suci, Perintah Suci Allah, Dia bersabda, “Jangan makan!” Dan mereka tidak membungkukkan tubuh kepada Allah S.W.T. sambil mengatakan “Apapun yang Engkau perintahkan (kami lakukan) ya Allah, Tuhan kami!” Mereka tidak mengatakan ini dan akhirnya merekan berlari mendekati dan makan buah terlarang dan segala sesuatu langsung berubah dan segala macam kesukaran mendatangi Adam dan Siti Hawa dan anak keturunan mereka. Dan hingga sekarang kutukan itu tetap berlangsung, karena manusia tidak bertanya alasannya (pengusiran itu). Alasannya adalah dalam pembangkagan kepada Penguasa Surga. Selama kamu dalam pembangkangan, kutukan itu tetap mendatangi, di sini dan di hari akhir nanti.

Pikirkanlah hal itu, wahai patriarchs (pendeta Yahudi), wahai gereja, wahai synaguoges (tempat ibadah Yahudi), wahai masjid, wahai para ulama/terpelajar, wahai para pimpinan agama!

Saya tidak suka para pimpinan agama, bila mereka tidak memahami kesukaran yang dialami ummat manusia. Saya seorang abdi Allah yang lemah yang sederhana dan kini membuat saya untuk mengalamatkan (menyampaikan) kepada seluruh dunia dalam bulan ini, dari Timur ke Barat dan untuk merubah jalan kita untuk datang pada jalan yang benar. Dan kamu tidak dapat berada di jalan yang benar jika kamu tidak mengikuti mereka yang benar (siddque). Bertanyalah kepada mereka yang siddique, jangan bertanya kepada orang yang memberikan julukan (nama besar) yang kosong kepada diri mereka sendiri. Itu tidak penting. Carilah dan perhatikanlah seorang yang sungguh beriman dan seorang abdi yang patuh kepada Tuhannya dan mengikuti nya. Jika tidak, seluruh dunia ini akan berakhir karena Hari Pengadilan telah berada di ambang pintu. Wahal Tuhan kami! Kirimkanlah seseorang yang mampu merubah jalan kami dari jalan buruk ke jalan yang menuju kepada Mu!

Wahai Tuhan kami. Tawbah, tawbah, tawbah istaghfirullah. Tidak ada yang akan menyelamatkan kamu, apakah kamu Kristen, Orthodox, Muslim, Shia, Wahabi atau apapun. Kamu tidak dapat berubah. Kamu tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri jika kamu tidak merubah jalan kamu. Wahai manusia! Janganlah saling membunuh namun berusahalah mengusir shaythan dalam dirimu! Semoga Allah mengampuni saya.

Tawbah ya Rabbee, tawbah. Fatiha.

(45 menit)

Dumm, dumm , dumm, dumm
Damet senden sharaf sende iman senden

Wahai Tuhan kami, Penguasa Surga
Dumm, dumm , dumm, dumm , dumm

Shukran sarlar,
Shukran sana mennet sana

Allah, Allahuma ampuni kami
Abdi Mu yang lemah, Selamatkan diri kami
Dan kirimi kami, seseorang yang dapat menghancurkan Kerajaan Shaythan di bumi

Wahai Allahuma
Allah Hayy, Allah Hu
Allah Hayy, Allah Hu
Allah Hayy, Allah Hu

Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menyimak. Berdoalah buat saya, wahai para pendengar, janganlah menjadi mereka yang membangkang. Saya memohon ampunan dari Tuhan kami Allah S.W.T.,

Wahai manusia..Jangan lah saling memangsa.
Saling beramah tamahlah.
Cobalah menjadi seperti malaikat,
janganlah seperti shaytans!

Ok? (bagus) As-salaam `alaykum, ok?
Istaghfirullah. Istaghfirullah ,Istaghfirullah,
O Istaghfirullah.

Kegalauan hati Sunahsepa

Kegalauan hati Sunahsepa

Sunahsepa merenung panjang, di depannya duduk bersila Resi Kausika dan berada di sebelahnya Rohita, putra raja Harischandra, keduanya sedang bersamadhi. Aura kedamaian sang resi membuat rasa ketentraman merayapi dirinya.

Sunahsepa ingat, beberapa hari yang lalu dia bersama Rohita berjalan menuju istana dan melewati tempat pertapaan Resi Kausika. Melihat Resi Kausika, raja terkenal yang meninggalkan segala kenyamanan untuk bertapa mencari makna kehidupan hatinya terketuk. Rasa kepedihan, kegelisahan dan kebingungan yang meliputi dirinya seakan menemukan pintu gerbang penyelesaian. Dirinya langsung menjatuhkan kepalanya pada pangkuan sang resi dan menangis terisak-isak. Sang resi membuka matanya dan mengelus-elus kepalanya, “Anak muda, ceritakan apa yang terjadi, sekiranya aku dapat mengurangi penderitaanmu akan kubantu sepenuh hati.”

Dirinya kemudian menjelaskan, “Wahai bapa resi yang suci, kami berniat melakukan dharma. Tetapi selalu ada pertempuran sengit di dalam benak kami. Kami ini dapat disamakan dengan anak yatim piatu, ayah kami sayang dengan kakak sulung, sedangkan ibu kami sayang dengan adik bungsu. Diri kami sudah bersedia berkorban demi kemuliaan keluarga, hanya kadang terasa pedih, bahwa kami seakan-akan tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga mereka. Diri kami pun juga sering merasa sudah tidak dianggap lagi sebagai warga negara. Demi raja dan putra mahkota, kami akan mengorban nyawa, tetapi tak ada satu pun yang memikir diri kami yang akan melakukan pengorbanan. Mereka semua tidak peduli dengan kegalauan perasaan kami. Wahai bapa resi tolong kami”. Kemudian dirinya menceritakan masalah yang dihadapinya kepada Resi Kausika.

Setelah menarik napas panjang dan membuang napas pelan-pelan tiga kali, sang resi melihat putra mahkota Rohita dan berkata, “aku kenal baik dengan kakekmu Raja Trisanku. Aku akan membantu kalian sebisa mungkin.”Istirahatlah beberapa hari di sini!”

Kausika adalah seorang raja besar yang pernah merasa tak berdaya karena dikalahkan resi Vasishta. Tekadnya begitu kuat sehingga dia meninggalkan istana dan bertapa bertahun-tahun. Demi peningkatan kesadaran, Kausika melepaskan kenyamanan dari harta, tahta, dan usia demi peningkatan kesadaran. Upayanya membawa hasil dan dia diberi gelar Rajarsi, raja resi oleh para dewa.

Coba pikirkan, renungkan sejenak : Untuk menjadi dokter kita membutuhkan belasan tahun di sekolah dan universitas. Untuk menjadi sarjana dalam cabang ilmu apa saja, kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk hal-hal yang menyangkut nafkah dan profesi kita rela mengorbankan sekian tahun. Berapa tahun yang kita cadangkan untuk olah batin? Untuk olah batin kita tidak punya waktu. Kita menginginkan hasil instant. Kenapa? Karena, sesungguhnya kita tidak menghargai olah batin. Kita melakukannya sebagai pekerjaan sambilan. Dalam hati kecil, kita masih belum cukup percaya bahwa olah batin itu perlu, dan jauh lebih penting dari olah-olah lain. *1 Life Workbook

Raja Trisanku kakek Rohita, pernah dikutuk menjadi seorang candala dan datang mohon pertolongan kepada Kausika yang kemudian membuatkan surga khusus baginya, sehingga Indra pun mengakui kedaulatan surga tersebut. Kausika adalah seorang raja resi yang luarbiasa, dia masih melanjutkan tapanya untuk mencapai tingkat Maharsi.

Perjanjian Raja Harischandra dengan Varuna

Sunahsepa ingat bahwa beberapa minggu sebelumnya Rohita, putra raja Harischandra bertemu dengan Resi Ajigarta ayahnya. Rohita menceritakan masalah yang dihadapinya.

Raja Harischandra mempunyai suatu masalah dan masalah tersebut hanya dapat terselesaikan apabila istrinya melahirkan seorang putra. Sang raja membuat perjanjian dengan Varuna, bahwa Varuna akan membantu sang raja mendapatkan seorang putra, tetapi setelah sang putra lahir akan dipersembahkan kepada Varuna. Demikian kesepakatannya.

Ketika sang putra lahir, sang raja mohon tenggat waktu kepada Varuna agar acara ritual pengorbanan ‘Narameda’, pengorbanan menggunakan manusia sebagai persembahan ditunda, menunggu sang bayi keluar giginya, agar persembahan bisa menjadi lebih sempurna. Saat gigi sang bayi sudah tumbuh, dan Varuna datang menagih janji, kembali sang raja mohon penundaan karena salah satu giginya sedang tanggal dan menunggu tumbuh. Demikian berkali-kali, sampai suatu saat sang raja mohon pengorbanan ditunda sampai sang putra dapat memakai senjata, agar pengorbanan menjadi lebih sempurna saat putranya menjadi seorang ksatriya remaja.

Penundaan tersebut dilakukan penuh perhitungan agar sang putra cepat menjadi dewasa dan memahami keadaannya. Ada rasa penyesalan yang dalam di hati sang raja, mengapa harus mengorbankan putranya yang tidak tahu apa-apa. Masalahnya adalah perjanjian Varuna dengan dirinya, bukan sang putra. Seandainya sang putra cepat memahami persoalan dan melarikan diri, maka dirinya siap menghadapi apa pun yang akan terjadi dengan sepenuh hati.

Pada suatu kali Rohita yang menjelang remaja sadar apa yang akan terjadi pada dirinya, dan dia melarikan diri ke hutan. Beberapa lama berada di hutan, pada suatu saat Rohita mendengar bahwa ayahnya sakit parah karena ingkar janji kepada Varuna dan dia ingin kembali ke istana. Rohita berpikir lebih baik menyerahkan dirinya sebagai korban dari pada ayahnya sakit berkepanjangan. Rohita menyadari, ayahnya sengaja menunda penyerahan dirinya, agar dirinya cepat dewasa dan dapat melarikan diri. Akan tetapi dia merasa hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Kini sebagai akibatnya sang ayah sakit parah dan seluruh masyarakat yang akan menanggungnya. “Sudahlah Gusti, diriku rela mengorbankan nyawaku, agar ayahandaku sembuh dan beliau segera bisa mempunyai putra lain pengganti diriku.”

Perjalanan spiritual Rohita

Sewaktu Rohita akan kembali ke istana, Indra datang dan mencegahnya, “Jangan terburu-buru pulang ke istana dan mati muda, ayahmu belum segera mati, para penasehatnya pun masih dapat menjalankan roda pemerintahan.” Rohita diminta melakukan tirtayatra, ziarah ke sungai-sungai suci selama satu tahun. Diharapkan dalam perjalanan tersebut dia dapat meningkatkan kesadaran dan mendapatkan jalan keluar.

Satu tahun berlalu, dan Rohita kembali mau pulang ke istana. Indra datang dan menyampaikan nasehat bahwa sang ayah masih dapat bertahan, lebih baik dirinya melanjutkan tirtayatra. Setiap kali mencapai satu tahun Rohita mau kembali ke istana, Indra selalu minta agar bertirtayartra lagi. Lima tahun sudah Rohita ziarah ke sungai-sungai suci. Lima tahun yang membuat Rohita menjadi seorang ksatriya yang lebih dewasa, spiritualitasnya meningkat dan bahkan dia sudah dapat mengendalikan dirinya.

Tapa berarti ‘latihan-latihan untuk mengendalikan diri’. Jadi seorang Tapasvi atau ‘praktisi tapa’ adalah seseorang yang telah berhasil mengendalikan dirinya. Yang bisa disebut tapa bukanlah latihan-latihan untuk mengembangkan tenaga dalam. Bukan juga latihan-latihan untuk menambah kewaskitaan Anda. Menambah atau mengembangkan berarti Anda masih “mengejar” sesuatu. Anda belum tenang, Anda masih gelisah. Berarti Anda belum ber-tapa. Tapa juga berarti “disiplin”. Kendati latihannya sudah benar, tujuannya pun sudah betul—untuk mengendalikan diri—jika Anda tidak melakukannya secara teratur, Anda belum ber-tapa. Hari ini latihan untuk mengendalikan diri, besok tidak. Lusa latihan lagi, lalu berhenti lagi. Ini pun belum bisa disebut tapa. Latihan untuk mengendalikan diri secara teratur, itulah tapa. Berlatih untuk mengendalikan diri pada setiap saat, itulah tapa. *2 Atma Bodha

Lima tahun melakukan tirtayatra ke seluruh negeri membuat rasa cinta dalam diri Rohita tumbuh dan berkembang.

Cinta berasal dari hati nurani. Dan cinta tidak pernah takut. Demi cinta, seseorang bisa melakukan apa saja. Bisa membunuh dan bisa terbunuh. Seorang penguasa bisa meninggalkan kekuasaannya. Seorang raja bisa melepaskan kerajaannya. Itu baru cinta. Cinta terhadap seseorang. Apalagi Kasih! Kasih yang berasal dari lapisan nurani yang terdalam, terbawah, lebih berani lagi. Jika Anda sudah mulai kontak dengan suara hati nurani bila Anda mulai mendengarkan suara hati nurani, penemuan jati diri tinggal tunggu hari saja. Bisikannya saja sudah cukup untuk membebaskan Anda dari rasa takut. Sebaliknya, tidak adanya kontak dengan hati nurani membuat Anda tidak mengenali diri sendiri. *2 Atma Bodha

Pengorbanan keluarga resi Ajigarta

Sunahsepa teringat pertemuan Rohita dengan keluarganya. Dalam perjalanan kembali menuju istana, Rohita bertemu dengan ayah, ibu, dirinya dan kedua saudaranya. Rohita menceritakan kondisi dirinya, bahwa dirinya adalah putra mahkota. Ayahnya sedang sakit dan dia segera ke istana memenuhi janjinya dengan Varuna. Resi Ajigarta, ayahandanya terharu dan berembug dengan ibundanya.

Setelah ayah dan ibunya berembug, maka ayahnya berkata kepada ketiga putranya, “Raja Harischandra adalah raja yang bijaksana, dalam pemerintahannya seluruh rakyat berada dalam keadaan sejahtera. Para resi diberi kesempatan luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Raja harus sembuh, karena tanpa raja, seluruh rakyatnya akan menderita. Rohita sebagai satu-satunya putra mahkota juga harus tetap hidup agar estafet kekuasaan terlaksana dengan baik. Putra-putraku biarlah salah satu dari kalian berkorban demi negara menggantikan Rohita. Pengorbanan adalah mahkota para satria. Tidak perlu aku kaitkan pengorbananmu dengan agama, dengan surga dan dengan para bidadari. Berkorban demi negara adalah dharmamu, kewajibanmu, tugasmu.”

Rohita berterima kasih kepada keluarganya, dan tanpa menunggu siapa putra yang bersedia melakukan pengorbanan, dia berkata, “Bapa resi, ibu dan ketiga putra bapa, saya berterima kasih, hanya Gusti yang dapat membalas kebaikan budi kalian, walau bagaimana pun saya berjanji akan memberikan seratus ribu ekor sapi sebagai penghormatan.”

Terketuk oleh penjelasan ayahnya, Sunahsepa berkata kepada orang tuanya, “Ayah dan ibu telah membesarkan diri kami sampai kami menjadi anak-anak remaja yang baik. Sudah waktunya aku membalas budi kebaikan kedua orang tua dan sekaligus mewakili rakyat membalas budi kebaikan raja. Aku tahu ayahanda cenderung mendidik kakak sulung agar dapat meneruskan tugas ayahanda. Sedangkan ibunda cenderung kepada adik bungsu yang dapat membuat ibu bahagia dalam menghadapi semua kesulitan hidup. Wahai putra raja, aku ikut dirimu ke istana.”

Sebuah kearifan seorang remaja yang luar biasa yang belum tentu dimiliki para dewasa.

“Alam ini memberi apa yang kau inginkan sebagai pengganti persembahanmu. Tetapi bagi yang menikmati pemberian alam tanpa mengembalikan sesuatu, akan dipertimbangkan sebagi seorang pencuri. Ia yang berkarya dengan semangat persembahan menikmati hasilnya, dengan cara demikian ia terbebaskan dari semua kejahatan. Mereka yang mementingkan diri sendiri, dengan cara demikian mereka memperoleh ketakmurnian”. *3 Bhagavad Gita

Syair Kausika

Bagimana pun sebagai seorang remaja, pikirannya masih sering bergolak dan dirinya telah mencurahkan semua perasaannya kepada sang rajarsi. Dirinya melihat sang rajarsi tertegun dan beberapa hari kemudian mengumpulkan seratus orang putranya, “Aku terketuk tindakan Resi Ajigarta yang bersedia mengorbankan salah seorang dari tiga putranya bagi keselamatan negeri. Aku minta salah seorang dari kamu bersedia menggantikan Sunahsepa sebagai korban persembahan.”

Terjadi keributan dan separuh dari putra-putranya tidak mau dikorbankan dan berdalih, “Ayahanda, bagaimana mungkin seorang putra raja menjadi mempersembahkan nyawanya untuk menggantikan seorang anak remaja terlantar yang cengeng?”

Kausika berkata, “Perilaku dan kata-kata kalian tak pantas diucapkan. Aku berharap kalian tersentuh dan bersedia mengorbankan diri demi kebaikan kalian sendiri. Mereka yang menentang ayahandanya tidak layak untuk dihormati. Seperti halnya putra Vasistha, kalian juga akan menjadi bangsa liar Nisadha selama seribu tahun.”

Setelah lima puluh putranya pergi, Kausika berkata pada dirinya, “Jangan takut dengan kutukan seorang resi, kutukan tersebut memang harus terjadi sebagai akibat dari perbuatan seseorang di kehidupan masa lalu. Kutukan tersebut justru akan mempercepat penyelesaian hutang sebab-akibat dan mempercepat perjalanan spiritualnya.”

Untuk menghasilkan anggur kebijaksanaan, hidupmu harus melewati proses penderitaan. *3 SMS Wisdom

“Sunahsepa, kau harus menemani Rohita dan bersedia diikat pada tonggak korban pada acara Narameda. Kau akan disucikan dan sekarang hapalkan dua buah syair ini. Ketika kau diikat pada tonggak, nyanyikan terus kedua syair ini. ”Semuanya tergantung peruntunganmu, tetapi yakinlah, ‘Sapa sing nandur ngunduh’, siapa yang menanam akan memetik buahnya. Yakinlah terhadap hukum sebab-akibat. Bersegeralah dalam bertindak penuh kasih, memberi pertolongan kepada orang yang menderita kemalangan. Kalaupun kau mati, ini adalah mati yang terhormat, mati yang direstui bunda pertiwi. Perbuatan luhurmu akan datang kembali padamu sebagai kebaikan pada kehidupan mendatang. Agar kau tidak takut menghadapi kematian, larutlah dalam nyanyian ilahi yang kuajarkan kepadamu.”

Perhatikan bunda bumi, dia dinjak-injak, digali dilempari sampah dan bangkai tetapi sang bunda tetap memberi kehidupan. Makanan dan minumanmu siapa yang menyediakan selain sang bunda. Rumahmu juga berada di halaman bunda. Tirulah sang bunda yang hanya memberikan kasih tanpa pamrih. Dia tak membeda-bedakan kamu kelompok ajaran yang mana, suku mana, status bagaimana, semuanya dilayani sang bunda dengan penuh kasih.

Akhir yang menyenangkan

Sunahsepa teringat kejadian yang telah dilaluinya, dan butiran-butiran air matanya membasahi pipinya. Dirinya kemudian dengan penuh kesadaran berkata “Gusti telah membantu meningkatkan spiritualitas kami. Gusti selalu memberikan bimbingan lewat perjalanan spiritual yang melelahkan tetapi membahagiakan. Terima kasih bapa resi, paduka adalah wujud pertolongan Gusti kepada kami. Putra Mahkota Rohita, mari segera ke istana, agar raja segera mengadakan acara persembahan Narameda!”

Dirinya ingat bahwa dirinya terus menerus menyanyikan dengan segenap perasaan syair dari nyanyian ilahi selama acara ritual berlangsung. Sudah tidak ada lagi kekhawatiran dalam dirinya, syair lagu tersebut menenangkan hatinya. Tidak ada ketakutan lagi bahwa dirinya sedang diikat dalam tonggak persembahan. Tonggak pengikat pasu, hewan jinak, yang sekarang menjadi tempat dirinya diikat.

Varuna terkesan dengan nyanyian keilahian dari syair lagu tersebut dan membebaskannya dari korban. Sang raja pun segera dimaafkan kesalahannya.

Sang raja merasa keterikatannya kepada sang putra telah menyebabkan peristiwa menjadi berlarut-larut maka dia ingin belajar Brahmavidya kepada Kausika yang dengan sengan hati meng-iya-kannya.
Kausika berkata, “Raja masih terjerat ilusi atau maya. Sekarang raja punya power of the Will, tekad kuat untuk meningkatkan kesadaran, selanjutnya perlu meningkatkan power of Knowingness, pemahaman kesadaran dan setelah itu harus dilaksanakan dengan power of Action, praktek nyata sehari-hari.”

Kita menjalani kehidupan dalam otak kita. Orang yang kita lihat, rasa basahnya air, harumnya bunga, semuanya terbentuk dalam otak kita. Padahal satu-satunya yang ada dalam otak kita adalah sinyal listrik. Ini adalah fakta yang menakjubkan bahwa otak yang berupa daging basah dapat memilah sinyal listrik mana yang mesti diinterpretasikan sebagai penglihatan, sinyal listrik mana sebagai pendengaran dan dan mengkonversikan material yang sama dengan berbagai penginderaan dan perasaan.

Meskipun orang menganggap material ada di luar kita, cahaya, bunyi dan warna di luar otak kita itu tidak ada, yang ada adalah energi. Benda di luar hanya ada dalam paket energi. Paket energi tersebut dilihat oleh retina. Retina mengirim sinyal listrik ke otak. Otaklah yang menginterpretasikan itu adalah suatu benda. Bunyi juga terbentuk kala gelombang-gelombang energi menyentuh telinga kita, kemudian diteruskan ke otak dan diintepretasikan sebagai bunyi tertentu oleh otak kita.

Fisika quantum memperlihatkan bahwa klaim adanya eksistensi materi tidak mempunyai landasan yang kuat. Materi adalah 99,99999 % hampa. Yang ada diluar otak hanyalah paket-paket energi, otaklah yang menginterpretasikan itu adalah benda. Alam semesta seperti yang kita lihatpun hanya ada karena adanya otak kita. Itulah ilusi maya bagi para resi.

Kausika juga kemudian mengambil dirinya sebagai putranya dan berkata kepada lima puluh putranya. “Sunahsepa kini salah satu dari kamu, dia termasuk kaum Bhrigu.”

Dan Parikesit merasa sangat bahagia, dia begitu terpesona dengan keindahan cerita Resi Shuka.....................
.....

Apa pun yang terjadi di dunia ini terkena hukum sebab-akibat. Hanya menyatu dengan Dia, dapat melampaui hukum sebab-akibat. Alam telah memberikan teladan nyata dalam bertindak altruistis, penuh kasih, tidak membeda-bedakan dan hanya bertindak sesuai dengan kodrat yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Bagi mind manusia win-win merupakan sesuatu yang indah, tetapi bagi rasa pengorbanan menjadi lebih indah.

Keindahan bukanlah “agama” baru. Keindahan adalah esensi agama, intisari setiap agama. Apabila Kahlil Gibran mengajak anda untuk menjadikan Keindahan sebagai agama dan memujinya, mengagungkannya sebagai Wujud Nyata, sebagai Manifestasi Tuhan, sesungguhnya ia sedang mengajak anda untuk menyelami kedalaman Agama. Kedalaman setiap agama indah sekali. Dan mereka yang masih berada pada permukaan, sesungguhnya belum kenal agama. *5 ABC Kahlil Gibran

Terima Kasih Guru yang telah mengajari tentang keindahan. Jay Gurudev!

Namaste.

Jumat, 28 Agustus 2009

Kutukan sakti

Sadar, bebas dan hidup. Perhatikan urutan ini. Anda harus mulai dari kesadaran. Sadar dulu, baru memproklamasikan kemerdekaan. Kemerdekaan, kebebasan tanpa kesadaran tidak akan tahan lama. Kesadaran adalah bekal awal. Tanpa bekal itu, kemerdekaan yang anda proklamasikan tidak bermakna sama sekali. Sewaktu-waktu, jiwa anda bisa dijajah kembali. Dulu penjajahnya lain, sekarang penjajahnya lain. Budak tetap budak. Sekali lagi, sadarilah kemampuan diri, potensi diri-keilahian dan kemuliaan diri. Setelah menyadarinya, baru memproklamasikan kemerdekaan. Baru membebaskan diri dari segala sesuatu yang mengikat diri anda, yang merantai jiwa anda. Kemudian anda baru hidup. Anda baru bisa menikmati hidup ini. Anda baru bisa merayakan kehidupan anda! *1 ABC Kahlil Gibran

Kutukan Sati

Raja Parikesit, terus menyimak kisah Resi Shuka, bagaimanakah hubungannya Raja Citraketu yang menguasai kesadaran Brahmavidya dengan asura Vrta. Dirinya sengaja semakin membuka diri, kisah Resi Shuka dibiarkan leluasa memasuki relung-relung hatinya. Pola pikiran lama sengaja disingkirkannya dan bahkan dibuang dari dirinya, dipersilahkan pemahaman baru mengisi relung-relung yang ditinggalkan oleh pola lama.

Pada suatu hari, Raja Citraketu yang telah melepaskan diri dari keterikatan dunia sedang berjalan melewati Gunung Kailasa. Dia melihat Mahadewa dikelilingi para murid dan sedang duduk di tengahnya. Pada pangkuannya ada Sati dan satu tangan Mahadewa sedang memeluknya.

Raja Citraketu berkata, “Ini merupakan suatu kejutan, Mahadewa yang dijunjung tinggi manusia karena kebijaksanaannya sedang bercinta dengan isterinya di muka umum. “

Sang Mahadewa hanya tersenyum mendengar perkataan sang raja. Tak seorang pun dari tamu dan muridnya yang berbicara. Tetapi Sati tidak bisa menerima kekasaran tamunya dan menggerundel “Manusia ini sangat besar, menguasai pengetahuan keilahian, dan sedang berpikir untuk memberikan pelajaran etika kepada orang seperti kami.” Sati melanjutkan dengan perkataan lebih keras, “Kamu menganggap semua yang hadir di sini, Resi Narada, Resi Brigu termasuk bodoh dan tidak mengetahui etika. Kamu tak layak mencapai Narayana dan kukutuk agar lahir sebagai Asura karena keangkuhanmu.”

Raja Citraketu turun dari kereta dan bersimpuh di depan Sati dengan segala kerendahan hati. “Bunda Dunia, aku menerima kutukanmu. Apa yang ditetapkan para dewa, apa yang diucapkan sebagai kutukan, pada kenyataannya adalah sebagai akibat dari perbuatan diri pada masa yang lalu.”

“Manusia terperangkap dalam maya, dan tidak mengetahui bagaimana melepaskan diri dari jeratan kelahiran dan kematian yang tak berkesudahan. Atman menjauhi putaran ini. Paramatma menciptakan makhluk bersama mayanya. Ia yang memberi keterikatan, Ia pula yang membebaskan dari keterikatan. Ia tidak pernah terlibat. Ia tak pernah mencintai atau membenci orang. Ia tak punya saudara atau teman. Segalanya nampak mirip baginya. Rasa kebalikannya juga tak ada. Dia berada di luar dualitas. Bagaimana mungkin suatu kemarahan menemukan suatu tempat di dalam-Nya? Tidak Bunda, aku tidak marah karena Bunda mengutuk aku. Tidak juga aku minta Bunda menarik kutukan. Jika kata-kataku menyakiti hatimu aku mohon maaf.”

Setelah memberikan penghormatan, Raja Citraketu melanjutkan perjalanan dengan senyuman di wajahnya. Semua yang hadir masih ternganga oleh kata-kata sang raja. Mahadewa membalas senyuman dan berkata pelan kepada sang dewi, “Sekarang apakah kau tidak melihat keagungan seorang bhakta Narayana? Tidak ada apa pun yang akan mempengaruhi dia. Surga, neraka, kutukan, berkat semua sama bagi bhakta Narayana..................
.....”

Dan, keadaan menjadi sangat hening. Semua yang hadir menahan napas, angin pun menahan diri untuk tidak bertiup, matahari tetap bersembunyi di balik awan, induk burung pun menunda terbang menikmati tindakan agung seorang makhluknya.

“Ia akan menemukan kedamaian di mana saja. lihatlah kedamaian pada wajah yang telah kauhukum. Dia dapat membalas kutukanmu tetapi tidak dia lakukan.”

Kemarahan sang dewi pun berkurang..........

Karena kutukan Sati, yang sebetulnya adalah akibat tindakan di masa lalu, Raja Citraketu akan dilahirkan kembali sebagai Asura.

Keangkuhan Indra

Sebagai raja surga, pada suatu saat Indra menjadi angkuh. Segala ilmunya tertutup oleh awan keangkuhan. Saat Resi Brihaspati, guru para dewa datang ke istana Indra tidak bangun dan menghormati gurunya. Sang Guru kemudian pulang dan meninggalkan istana. Indra menyadari kesalahannya dan mencoba mendatangi rumah gurunya untuk bersujud dan mohon maaf, akan tetapi Resi Brihaspati sengaja pergi dari rumahnya.

Untuk meniti jalan ke dalam diri, untuk menemukan Keindahan dalam diri, anda tidak harus “berpengetahuan” banyak atau “berpendidikan” tinggi. Banyaknya pengetahuan dan tingginya pendidikan malah bisa menjadi penghalang. Pengetahuan berlebihan akan mengaktifkan pikiran. Dan pikiran tidak berkepentingan dengan “Keindahan” dalam diri. Pikiran selalu mencarinya di luar. Dengan pikiran yang super-aktif, anda juga akan semakin jauh dari rasa, dari hati anda. Anda akan semakin jauh dari “Keindahan” yang ada di dalam diri anda. *1 ABC Kahlil Gibran

Kehilangan guru penasehat para dewa, dimanfaatkan oleh para asura. Mereka melakukan peperangan dengan Indra, dan Indra mengalami kekalahan. Indra dengan penuh kesedihan menemui Brahma. Brahma mendengarkan dengan seksama pengakuan Indra dan memberi nasehat, “Karena kesalahanmu tidak menghormati guru, kamu dikalahkan secara memalukan. Sekarang datanglah ke Resi Visvarupa dan mohonlah agar dia bersedia menjadi guru para dewa. “

Kala Indra menemuinya, Visvarupa tersenyum, “Peran pendidik tidak baik untukku. Menjadi pendidik dapat meningkatkan rasa ego yang masih ada dalam diri asura seperti diriku. Akan tetapi kamu dalam gangguan dan kamu minta aku menjadi gurumu. Adalah suatu dharma untuk membantu mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Aku tidak mampu menolakmu, maka aku bersedia menjadi gurumu.”

Para dewa diberi pelajaran tentang penyebutan nama Narayana. Setiap pikiran, ucapan dan tindakan harus selalu disertai ucapan nama Narayana. Mantra atau zikir tersebut memenuhi diri semua dewa. Ingatan para dewa hanya tertuju kepada Narayana. Dengan mantra suci tersebut para dewa memperoleh baju pelindung besi yang kuat. Dengan baju pelindung tersebut Indra dan para dewa menyerbu kembali dan dapat mengalahkan para asura.

Kelahiran Vrta

Visvarupa dibaratkan mempunyai tiga kepala, kepala manusia, kepala dewa dan kepala asura. Semua pertimbangan tergantung bagian kepala mana yang aktif. Pada suatu saat Resi Visvarupa memimpin acara ritual persembahan. Dalam acara tersebut Visvarupa harus menyebutkan suatu permohonan kepada Tuhan.

Indra tiba-tiba teringat nasehat Brahma, walau bagaimana pun di dalam diri Visvarupa masih ada sifat asura dan agar Indra waspada pada waktu dia memimpin acara ritual persembahan. Kesadaran datang terlambat, Visvarupa cenderung kepada kelompok asura dan dia telah mohon berkat bagi kelompok asura. Indra sangat marah dan Visvarupa segera dibunuh olehnya.

Tvasta orang tua Visvarupa sangat marah, karena putranya dibunuh Indra setelah membantu para dewa. Dia segera melakukan ritual persembahan dan muncullah raksasa hitam, tinggi besar, rambut dan matanya merah. Ia memegang trisula. Dia adalah Vrta, titisan Raja Citraketu.

Vrta segera memimpin para asura menyerang para dewa. Para dewa kocar-kacir tak mampu melawan Vrta. Para dewa selanjutnya mohon kepada Narayana apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kesaktian Vrta. Indra dan para dewa diberi petunjuk untuk mohon kepada Resi Agung Dadhici, agar tulangnya yang kuat dibuat sebagai senjata dewa.

Altruisme Resi Dadhici

Para dewa bersimpuh di hadapan Resi Dadhici, “Paduka Resi adalah manusia agung penuh rasa kasih kepada mereka yang sedang menderita. Hanya jika seseorang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri maka dia akan mohon bantuan. Kami sadar bahwa permohonan kami tidak pantas dan terasa sangat kejam, tetapi menurut Narayana, hanya hal ini yang dapat menyelamatkan para dewa.”

Resi Dadhici segera menutup mata, larut dalam keheningan, dan beberapa saat kemudian menghela napas panjang, “Kematian adalah hal yang paling tidak disukai, bahkan bagi manusia yang paling tenang sekali pun. Sekalipun Narayana sendiri yang memintanya, manusia mengalami kesulitan untuk menyerahkannya. Apalagi bagiku yang telah diberi keabadian.”

“Bagaimana pun, kalian telah mengingatkan diriku, bahwa seseorang tidak dapat mencapai dunia yang lebih tinggi ketika menolak ‘swadharma’nya. Seorang manusia yang dapat membantu kebaikan tetapi diam saja sama halnya dengan sebatang pohon. Ribuan tahun mendatang, akan kalian temukan banyak manusia yang diam saja melihat ketidakadilan, diam saja walau diberi kesempatan untuk melakukan dharma. Bahkan sekedar bersuara saja diurungkannya. Mereka mempunyai otak, tetapi diam seperti pohon.“

“Baru saja Narayana memenuhi diriku dengan semangat pengabdian. Aku rela menyerahkan tulangku ini kepada Indra. Tulangku ini berguna bagi kebajikan. Tulangku akan menjadi alat dharma yang abadi. “

Resi Dadhici menitikkan air mata, hatinya hanya tertuju pada Narayana, “Apa yang dapat kami persembahkan Gusti? Pada hakikatnya segalanya adalah milik Gusti. Biarlah tulang yang diamanahkan pada diriku ini memberi andil bagi kebajikan. Aku rela, aku ikhlas...... Gusti”

Indra dan seluruh dewa terharu, suara terisak-isak memenuhi ruangan. Dinding-dinding, lantai dan atap bergetar, suara Resi Dadhici disimpan mereka. Peristiwa agung tersebut direkam oleh mereka. Ternyata ada manusia yang berjiwa begitu agung......... Suara Resi Dadhici adalah suara Dia yang bersemayam dalam hati sang resi.

Resi Dadhici menujukan semua pikirannya kepada Narayana, dan dia pun meninggalkan raganya. Visvakarma arsitek para dewa membentuk tulang kuat Dadhici sebagai Vajra, senjata Indra.

Tanaman dan hewan pun memberikan banyak persembahan kepada makhluk lainnya. Sumber makanan lebah adalah nektar dari bunga-bungaan. Karena bunga hanya mekar pada musimnya, maka lebah menyimpan nektar yang mereka kumpulkan dengan menambah cairan khusus yang dikeluarkan oleh tubuh mereka untuk dipergunakan sebagai makanan pada saat pohon tidak berbunga. Campuran yang bergizi inilah yang disebut madu. Untuk menjaga kualitasnya, temperatur madu dipertahankan sekitar 350C. Pada waktu kondisi panas mereka berkumpul untuk mengipasi madu dengan sayapnya. Untuk mencegah makhluk asing masuk mereka mempunyai penjaga yang akan mengusir mereka yang mengganggu. Agar bakteri tidak mengganggu, mereka mengeluarkan ”resin” yang sekaligus dapat mengeraskan sarang mereka. Pertanyaannya adalah mengapa lebah membuat madu berlebihan yang jauh melebihi kebutuhan dirinya? Bahkan menjaga kemurnian madunya yang sebagian besar justru dipersembahkan kepada manusia?

Induk ayam bertelur sebutir setiap hari, dan tidak semuanya dipergunakan untuk meneruskan kelangsungan jenisnya. Induk sapi juga memproduksi susu melebihi kebutuhan untuk anak-anaknya. Padi di sawah menghasilkan butir-butir gabah yang jauh melebihi kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup kelompoknya. Pohon mangga juga menghasilkan buah mangga yang jauh lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengembangkan jenisnya. Pohon singkong memberikan pucuk daunnya untuk dimakan manusia, akar ubinya pun juga dipersembahkan, mereka menumbuhkan singkong generasi baru dari sisa batang yang tak terpakai. Sifat alami alam adalah penuh kasih terhadap makhluk lainnya. Lebih banyak memberi kepada makhluk lainnya. Sikap yang altruistis memikirkan kepentingan orang lain selaras dengan alam. Egolah yang membuat manusia lebih mementingkan dirinya sendiri.

Pertempuran Indra dengan Vrta

Berbekal vajra, Indra dan para dewa menyerang para asura. Para asura kucar-kacir dan Vrta maju ke depan sambil berkata penuh semangat, “Kematian tak dapat dihindari. Sekali dilahirkan pasti mati. kalau tahu harus mati, menunda kematian dengan berbalik arah adalah tindakan yang sangat memalukan.”
“Wahai para dewa, tidak ada gunanya melawan asura lemah, lawanlah aku!”

Indra mengayunkan tongkat kebesarannya dan ditangkap Vrta dengan mudah dan dilemparkannya pada gajah Indra yang menjadi terluka. Vrta sangat jantan, tidak mau menyerang Indra tanpa senjata. “Keluarkan vajramu Indra! Di mana ada Tuhan di situ ada kemenangan. Aku rela menyerahkan tubuh penuh dosa ini. Aku tidak berduka. Jangan risau vajramu telah diberkati Narayana. Kamu pasti membunuhku, jangan ragu!”

Seluruh pasukan terpesona oleh kata-kata Vrta. Para dewa pun tercengang dengan kata bijak seorang asura. Semestinya masyarakat yang merasa lebih beradab pun harus menghormati mereka yang dianggap tertinggal tetapi bijaksana.

Jauh lebih baik daripada kita yang mengaku beragama adalah para animis yang tidak merusak lingkungan, yang menghormati sungai dan pohon. Jauh lebih baik daripada kita adalah suku-suku terasing di pedalaman – Asmat, Baduy, Dayak. Jangan meracuni mereka dengan dogma-dogma agama yang justru akan menjauhkan mereka dari Tuhan, dari Ciptaannya, dari Kehidupan. Kalau mereka yang menyayangi lingkungan kita anggap tidak beragama, lantas siapa yang bisa disebut beragama? *1 ABC Kehidupan Kahlil Gibran

Vrta melanjutkan, “Badan ini tidak lebih dari suatu perbudakan, dan aku ingin mencapai Narayana. Gusti manakala mencintai bhaktanya, Dia tidak memberi kekayaan dari tiga dunia. Dia mengetahui bahwa kekayaan adalah penyebab kebencian, ketakutan, keangkuhan pertengakaran dan ketidakbahagiaan. Gusti memberi kebebasan dari semua ini, percayalah padaku. Getaran hati hanya dapat dirasakan, seorang kaya yang terikat keduniawian tidak pernah mengetahui hal ini.”

Adalah seorang pencinta. Cinta tanpa syarat, tak terbatas. Dia seorang pengasih. Kasih sejati, kasih Ilahi. Kenikmatan tiga dunia pun sudah tidak bisa mengikat dirinya. Apa pula yang dimaksud dengan tiga dunia? dalam tradisi India kuno, alam semesta dibagi dalam 3 bagian utama. Bhu atau Bumi. Bhuvah atau alam di bawah tanah. Svaha atau alam di atas bumi, di luar bumi. Tiga bagian utama itu kemudian dibagi lagi dalam sekian sub-bagian. Tiga Loka atau tiga dunia, tiga alam, bisa jugaditerjemahkan sebagai tiga masa – masa lalu, masa kini dan masa depan. Seorang meditator, seorang pencinta, tidak terikat dengan kenikmatan tiga dunia. Dia tidak mencintai karena ingin masuk surga atau karena ingin jiwanya diselamatkan. Dia mencintai karena cinta itu sendiri. Dia tidak perlu diberi iming-iming surga di mana dirinya akan dilayani oleh bidadari-bidadari cantik. Dia tak tertarik dengan sungai-sungai susu, madu dan arak yang mengalir di sana. *2 Narada Bhakti Sutra

Seseorang hanya dapat memberikan apa yang dipunyainya. Seorang anak mempunyai genetik bawaan dari ayah dan ibu. Setelah sadar, sifat yang tidak baik, diputus siklusnya, sifat genetik yang baik ditumbuh-kembangkan. Perbaikan genetik, itulah yang dapat dipersembahkan oleh anak yang berbhakti. Gusti mempunyai sifat keilahian dan kemuliaan, maka itu pula yang ada dalam diri manusia. Menumbuh-kembangkan keilahian dan kemuliaan itulah yang dapat dipersembahkan oleh manusia.

Kita lupa! Kita tidak ingat lagi bahwa kita sudah memiliki bekal dasar itu. Dan bekal-bekal lain yang kita peroleh dari orang tua, dari sekolah, dari agama, dari masyarakat, sepertinya tidak memuaskan juga. Kita masih merasa hampa, masih kosong. Masih mencari. Kita pikir dengan menimbun harta kekayaan bisa membekali diri. Ternyata tidak. Kemudian, kita pikir dengan meraih kedudukan dan menjadi tenar, kita akan bahagia. Ternyata tidak juga. Kita tidak pernah puas, karena alam bawah sadar selalu membandingkannya dengan bekal dasar kita, yaitu keilahian kita, kemuliaan kita. Lalu alam bawah sadar pula yang mendorong kita untuk mencari bekal-bekal lain. Semuanya terjadi dalam ketidaksadaran. Tanpa sadar alam bawah sadar kita berjalan terus, bekerja terus. Yang kaya semakin rakus, yang mengejar nafsu birahi semakin buas. Karena kita telah melupakan keilahian diri, kemuliaan diri. *1 ABC Kahlil Gibran

Mencapai Narayana

Tiba-tiba Vrta kehilangan semua pikiran tentang pertempuran. “Duh Gusti, jadikan aku hanya berpikir tentang-Mu. Biarkan aku bernyanyi dan bersuara hanya untuk-Mu. Biarkan badanku hanya melakukan perbuatan yang Engkau ridhoi. Aku hanya ingin Engkau. Aku tidak ingin Dunia Brahma atau Dunia Dhruva. Aku tidak ingin menjadi raja di atas bumi atau di bawah tanah. Aku tidak ingin moksha ataupun kecakapan dalam yoga. Aku rindu pada-Mu seperti anak burung yang merindukan induknya, seperti anak sapi menginginkan induknya. Aku telah ditangkap dalam pusaran kelahiran. Gusti berikan aku kebebasan!”

“Oleh karena selubung maya yang sudah kau lemparkan pada hidupku, aku terikat dengan badanku, isteriku, anak-anakku, rumahku dan kepemilikanku yang lain. Gusti tolong tarik selubung ini dan bantu memutuskan jaring keterikatan ini.”

Vrta melemparkan trisula dan Indra mengelak. Tangan Vrta dipotong dengan vajra. Vrta tidak marah terhadap Indra, ia marah kepada rasa sakit dan rasa marahnya. “Bukankah orang yang akan mati pun juga merasakan kesakitan yang sama? Bukankah pada waktu menjelang kematian, seseorang juga begitu sedih melihat salah satu tangannya sudah tak dapat digerakkan lagi?”

Kemudian Vrta memukul dagu Indra sampai vajranya terlempar. “Indra kenapa kamu ragu memungut vajramu? Ini bukan waktu untuk berpikir atau bersedih. Pungut vajramu. Kemenangan dan kekalahan terjadi setiap hari dalam hidup semua orang. Orang tidak bisa menang selamanya. Hanya Gusti yang mengendalikan dunia dan mengendalikan kejadian di dunia. Orang bodoh tidak mengetahui kebenaran dan mereka menganggap badan adalah akhir dan tujuan keberadaan. Tidakkah kamu melihat wayang, mereka digerakkan oleh sang dalang. Apakah wayang mempunyai kuasa untuk mematuhi diri mereka sendiri? Kita semua digerakkan oleh dawai-dawai di dalam tangan-Nya. Gusti membantu dan memelihara makhluk hidup, Gusti pula yang menghancurkan dengan tangan makhluk hidup yang sama.”

“Ia yang telah melihat ‘momok’ kematian, tidak akan takut menghadapi para maling biasa. Para prajurit yang pernah terlibat dalam perang nyata, tidak akan takut oleh lemparan batu dari anak-anak kecil.” Kematian adalah “Maling Kelas Wahid”-The Thief! Tidak ada maling sehebat dia. Ia “mencuri” nyawa anda—sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapa pun juga, selain dia. Hanya seorang “pemberani”, seorang “pahlawan” yang tidak takut menghadapi kematian. Banyak diantara kita hanya “mengaku” tidak takut. Di balik pengakuan kita, tersembunyi “rasa takut” yang amat sangat mencekam. Kenapa kita takut mati? Apa yang membuat kita takut? Kita takut karena mengganggap kematian sebagai titik akhir. Kita takut karena kita pikir kematian akan merampas segala-galanya dari kita-bahkan “kekitaan” itu sendiri. Dan kalau anda merenungkan sejenak, rasa takut pun muncul karena “ego”. Seolah-olah kalau Anda mati, dunia ini akan kekurangan sesuatu. Kita takut mati karena tidak memahami kematian itu apa *1 ABC Kahlil Gibran

Vrta melanjutkan, “Indra, ketiga kualitas: sattva, rajas dan tamas adalah bagian-bagian alam dan mereka menjauhi Atman. Orang yang telah mencapai Brahmi, tidak akan terpengaruh oleh dualitas. Mari kita pasrahkan hasil pada Gusti. Mari bertarung sesuai kemampuankita!”

Indra berkata, “Aku kagum akan keagungan dirimu. Pikiranmu jauh di atas hal-hal keduniawian. Kamu adalah seorang siddha. Kamu telah melampaui maya yang memperdaya semua manusia. Rajas seharusnya menjadi perangai asura, tetapi kau bahkan telah melampaui ketiga sifat alami. Pikiranmu hilang dalam-Nya, dan aku memberi hormat pada keagunganmu. “

Pertempuran berlangsung sengit dan Indra berhasil membunuh Vrta. Sebuah sinar keluar dari Vrta dan menuju Narayana.

Raja Parikesit terharu, butir-butir air matanya membasahi kedua pipinya. “Terima Kasih Guru, tanpa panduan-Mu, diriku tidak dapat mengenal Tuhan. Semua menjadi jelas karena rahmat dan karunia Guru. Jay Gurudev!”

Namaste. Aku bersujud pada Dia yang berada dalam diri-Mu!

*1 ABC Kahlil Gibran Bersama Kahlil Gibran Menyelami ABC Kehidupan, Anand Krishna, Gramedia Pustaka Utama, 1999.
*2 Narada Bhakti Sutra Narada Bhakti Sutra, Menggapai Cinta Tak Bersyarat dan Tak Terbatas, Anand Krishna, Gramedia Pustaka Utama, 2001

para sahabat Arief billah

Dear all para sahabat Arief billah,

Monggo.., lanjutannya…semoga bermanfaat.

à lanjutan ke 7

Puasa Zakat dan Haji

TIGA PULUH SEMBILAN
“Syahadat, shalat dan puasa itu, sesuatu yang tidak diinginkan, jadi tidak perlu. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semua omong kosong (palson kabeh). Itu seluruhnya kedurjanaan budi, penipuan terhadap sesama manusia. Orang-orang dungu yg menuruti aulia, karena diberi harapan surga di kelak kemudian hari, itu sesungguhnya keduanya orang yang tidak tahu. Lain halnya dengan saya, Siti Jenar. Tiada pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di mesjid mengenakan jubah, pahalanya besok saja, bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelulang. Sesungguhnya hal ini tidak masuk akal! Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka-duka, menderita sakit dan duka nestapa, tiada beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana.” .

Syekh Siti jenar menyebutkan bahwa syariat yang diajarkan para wali adalah “omong kosong belaka”, atau “wes palson kabeh”(sudah tidak ada yang asli). Tentu istilah ini sangat amat berbeda dengan anggapan orang selama ini, yang menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar menolak syari’at Islam. Yang ditolak adalah reduksi atas syari’at tersebut. Syekh Siti Jenar menggunakan istilah “iku wes palson kabeh”, yg artinya “itu sudah dipalsukan atau dibuat palsu semua.” Tentu ini berbeda pengertiannya dengan kata “iku palsu kabeh” atau “itu palsu semua.”

Jadi yang dikehendaki Syekh Siti Jenar adalah penekanan bahwa syari’at Islam pada masa Walisanga telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dalam pengertian syari’at itu. Semuanya hanya menjadi formalitas belaka. Sehingga manfaat melaksanakan syariat menjadi hilang. Bahkan menjadi mudharat karena pertentangan yang muncul dari aplikasi formal syariat tsb.

Bagi Syekh Siti Jenar, syariat bukan hanya pengakuan dan pelaksanaan, namun berupa penyaksian atau kesaksian. Ini berarti dalam pelaksanaan syariat harus ada unsur pengalaman spiritual. Nah, bila suatu ibadah telah menjadi palsu, tidak dapat dipegangi dan hanya untuk membohongi orang lain, maka semuanya merupakan keburukan di bumi. Apalagi sudah tidak menjadi sarana bagi kesejahteraan hidup manusia. Ditambah lagi, justru syariat hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan (seperti sekarang ini juga).Yang mengajarkan syari’at juga tidak lagi memahami makna dan manfaat syari’at itu, dan tidak memiliki kemampuan mengajarkan aplikasi syari’at yg hidup dan berdaya guna. Sehingga syari’at menjadi hampa makna dan menambah gersangnya kehidupan rohani manusia.

Nah, yg dikritik Syekh Siti Jenar adalah shalat yg sudah kehilangan makna dan tujuannya itu. Shalat haruslah merupakan praktek nyata bagi kehidupan. Yakni shalat sebagai bentuk ibadah yg sesuai dgn bentuk profesi kehidupannya. Orang yg melakukan profesinya secara benar, karena Allah, maka hakikatnya ia telah melaksanakan shalat sejati, shalat yg sebenarnya. Orientasi kepada yang Maha Benar dan selalu berupaya mewujudkan Manunggaling Kawula Gusti, termasuk dalam karya, karsa-cipta itulah shalat yg sesungguhnya. Itulah pula yang menjadi rangkaian antara iman, Islam, dan Ihsan. Lalu bagaimana posisi shalat lima waktu? Shalat lima waktu dalam hal ini menjadi tata krama syari’at atau shalat nominal.

Makna Ihsan

EMPAT PULUH
“Itulah yang dianggap Syekh Siti Jenar Hyang Widi. Ia berbuat baik dan menyembah atas kehendak-NYA. Tekad lahiriahnya dihapus. Tingkah lakunya mirip dengan pendapat yg ia lahirkan. Ia berketetapan hati untuk berkiblat dan setia, teguh dalam pendiriannya, kukuh menyucikan diri dari segala yg kotor, untuk sampai menemui ajalnya tidak menyembah kepada budi dan cipta. Syekh Siti Jenar berpendapat dan menggangap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat rasul yg sejati, sifat Muhammad yg kudus.”

EMPAT PULUH SATU
“Gusti Zat Maulana. Dialah yg luhur dan sangat sakti, yg berkuasa maha besar, lagipula memiliki dua puluh sifat, kuasa atas kehendak-NYA. Dialah yg maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warna-NYA tanpa cacat seperti hamba-NYA. Di dalam raga manusia Ia tiada nampak. Ia sangat sakti menguasai segala yg terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta, Ngidraloka”.

Dua kutipan di atas adalah aplikasi dari teologi Ihsan menurut Syekh Siti Jenar, bahwa sifatullah merupakan sifatun-nafs. Ihsan sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam salah satu hadistnya (Sahih Bukhari, I;6), beribadah karena Allah dgn kondisi si ‘Abid dalam keadaan menyaksikan (melihat langsung) langsung adanya si Ma’bud. Hanya sikap inilah yg akan mampu membentuk kepribadian yg kokoh-kuat, istiqamah, sabar dan tidak mudah menyerah dalam menyerukan kebenaran.

Sebab Syekh Siti Jenar merasa, hanya Sang Wujud yg mendapatkan haq untuk dilayani, bukan selain-NYA. Sehingga, dgn kata lain, Ihsan dalam aplikasinya atas pernyataan Rasulullah adalah membumikan sifatullah dan sifatu-Muhammad menjadi sifat pribadi.

Dengan memiliki sifat Muhammad itulah, ia akan mampu berdiri kokoh menyerukan ajarannya dan memaklumkan pengalamannya dalam “menyaksikan langsung” ada-NYA Allah. “Persaksian langsung” itulah terjadi dalam proses manunggal.

EMPAT PULUH DUA
“Bonang, kamu mengundang saya datang di Demak. Saya malas untuk Datang, sebab saya merasa tidak di bawah atau diperintah oleh siapapun, kecuali oleh hati saya. Perintah hati itu yang saya turutinya, selain itu tidak ada yang saya patuhi perintahnya. Bukankah kita sesama mayat? Mengapa seseorang memerintah orang lain? Manusia itu sama satu dengan yang lain, sama-sama tidak mengetahui siapa Hyang Sukma itu. Yang disembah itu hanya nama-Nya saja. Meskipun demikian ia bersikap sombong, dan merasa berkuasa memerintah sesama bangkai.” .

Ihsan berasal dari kondisi hati yg bersih. Dan hati yg bersih adalah pangkal serta cermin seluruh eksistensi manusia di bumi. Keihsanan melahirkan ketegasan sikap dan menentang ketundukan membabi-buta kepada makhluk. Ukuran ketundukan hati adalah Allah atau Sang Pribadi. Oleh karena itu, sesama manusia dan makhluk saling memiliki kemerdekaan dan kebebasan diri. Dan kebebasan serta kemerdekaan itu sifatnya pasti membawa kepada kemajuan dan peradaban manusia, serta tatanan masyarakat yg baik, sebab diletakkan atas landasan Ke-Ilahian manusia. Penjajahan atas eksistensi manusia lain hakikatnya adalah bentuk dari ketidaktahuan manusia akan Hyang Widhi…Allah (seperti Rosul sering sekali mengatakan bahwa “Sesungguhnya mereka tidak mengerti”).

Karena buta terhadap Allah Yang Maha Hadir bagi manusia itulah, maka manusia sering membabi-buta merampas kemanusiaan orang lain. Dan hal ini sangat ditentang oleh Syekh Siti Jenar. Termasuk upaya sakralisasi kekuasaan Kerajaan Demak dan Sultannya, bagi Syekh Siti Jenar harus ditentang, sebab akan menjadi akibat tergerusnya ke-Ilahian ke dalam kedzaliman manusia yang mengatasnamakan hamba Allah yg shalih dan mengatasnamakan demi penegakan syari’at Islam.

EMPAT PULUH TIGA
“Hyang Widi, wujud yg tak nampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri, sifat-sifatnya mempunyai wujud, seperti penampakan raga yg tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada berdusta, ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yg meniadakan permulaan, karena asal dari diri pribadi.”

Pribadi adalah pancaran roh, sebagai tajalli atau pengejawantahan Tuhan. Dan itu hanya terwujud dengan proses wujudiyah, Manuggaling Kawula-Gusti, sebagai puncak dan substansi tauhid. Maka manusia merupakan wujud dari sifat dan dzat Hyang Widi itu sendiri. Dengan manusia yg manunggal itulah maka akan menjadikan keselamatan yg nyata bukan keselamatan dan ketentraman atau kesejahteraan yg dibuat oleh rekayasa manusia, berdasarkan ukurannya sendiri. Namun keselamatan itu adalah efek bagi terejawantah-NYA Allah melalui kehadiran manusia.

Sehingga proses terjadinya keselamatan dan kesejahteraan manusia berlangsung secara natural (sunnatullah), bukan karena hasil sublimasi manusia, baik melalui kebijakan ekonomi, politik, rekayasa sosial dan semacamnya sebagaimana selama ini terjadi.

Maka dapat diketahui bahwa teologi Manuggaling Kawula Gusti adalah teologi bumi yg lahir dengan sendirinya sebagai sunnatullah. Sehingga ketika manusia mengaplikasikannya, akan menghasilkan manfaat yg natural juga dan tentu pelecehan serta perbudakan kemanusiaan tidak akan terjadi, sifat merasa ingin menguasai, sifat ingin mencari kekuasaan, memperebutkan sesama manusia tidak akan terjadi. Dan tentu saja pertentangan antar manusia sebagai akibat perbedaan paham keagamaan, perbedaan agama dan sejenisnya juga pasti tidak akan terjadi.

EMPAT PULUH EMPAT
“Sabda sukma, adhep idhep Allah, kang anembah Allah, kang sinembah Allah, kang murba amisesa.” .

Pernyataan Syekh Siti Jenar di atas sengaja penulis nukilkan dalam bahasa aslinya, dikarenakan multi-interpretasi yang dapat muncul dari mutiara ucapan tersebut. Secara garis besar maknanya adalah, “Pernyataan roh, yang bertemu-hadapan dengan Allah, yang menyembah Allah, yang disembah Allah, yang meliputi segala sesuatu.”

Inilah adalah salah satu sumber pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar yang maksudnya adalah sukma (roh di kedalaman jiwa) sebagai pusat kalam (pembicaraan dan ajaran). Hal itu diakibatkan karena di kedalaman roh batin manusia tersedia cermin yang disebut mir’ah al-haya’ (cermin yang memalukan). Bagi orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya serta mencapai fana’ cermin tersebut akan muncul, yang menampakkan kediriannya dengan segala perbuatan tercelanya. Jika ini telah terbuka maka tirai-tirai rohani juga akan tersingkap, sehingga kesejatian dirinya beradu-satu (adhep-idhep), “aku ini kau, tapi kau aku”. Maka jadilah dia yang menyembah sekaligus yang disembah, sehingga dirinya sebagai kawula-Gusti memiliki wewenang murba amisesa, memberi keputusan apapun tentang dirinya, menyatu iradah dan kodrat kawula-Gusti.

EMPAT PULUH LIMA
“Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan pancaindera. Pancaindera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang empunya, akan menjadi tanah dan membusuk, hancurlebur bersifat najis. Oleh karena itu pancaindera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran, berasal dari pancaindera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menodai nama dan citranya. Kalau sudah sampai sedemikian jauhnya, baru orang menyesalkan perbuatannya.” .

Menurut Syekh Siti Jenar, baik pancaindera maupun perangkat akal tidak dapat dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Sebab semua itu bersifat baru, bukan azali. Satu-satunya yang bisa dijadikan gondhelan dan gandhulan hanyalah Zat Wajibul Maulana, Zat Yang Maha Melindungi. Pancaindera adalah pintu nafsu, dan akal adalah pintu bagi ego. Semuanya harus ditundukkan di bawah Zat Yang Wajib Memimpin.

Karena itu Dialah yang menunjukkan semua budi baik. Jadi pencaindera harus dibimbing oleh budi dan budi dipimpin oleh Sang Penguasa Budi atau Yang Maha Budi.

Sedangkan Yang Maha Budi itu tidak terikat dalam jeratan dan jebakan nama tertentu. Sebab nama bukanlah hakikat. Nama itu bisa Allah, Hyang Widhi, Hyang Manon, Sang Wajibul Maulana, dan sebagainya. Semua itu produk akal sehingga nama tidak perlu disembah. Jebakan nama dalam syari’at justru malah merendahkan Nama-Nya.

EMPAT PULUH LIMA
“Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, tulang, sungsum, bisa rusak dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang seribu kali setiap harinya akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda, Anda tutupi akhirnya menjadi debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, Apakah para Wali dapat membawa pulang dagingnya, saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini dua kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru, dalilnya layabtakiru hilamuhdil yang artinya tidak membuat sesuatu wujud lagi tentang terjadinya alam semesta sesudah dia membuat dunia.” .

Dari pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut, nampak bahwa Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos sama dengan mikrokosmos (manusia). Sekurangnya kedua hal itu merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi.

Pada sisi yang lain, pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut juga memiliki muatan makna pernyataan sufistik, “Barangsiapa mengnal dirinya, maka ia pasti mengenal Tuhannya.” Sebab bagi Syekh Siti Jenar, manusia yang utuh dalam jiwa raganya merupakan wadag bagi penyanda, termasuk wahana penyanda alam semesta. Itulah sebabnya pengelolaan alam semesta menjadi tanggungjawab manusia. Maka, mikrokosmos manusia tidak lain adalah blueprint dan gambaran adanya jagat besar termasuk semesta.

Bagi Syekh Siti Jenar, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang intinya ialah jiwa sebagai penjelmaan dzat Tuhan (sang Pribadi). Sedangkan raga adalah bentuk luar dari jiwa yang dilengkapi pancaindera, berbagai organ tubuh seperti daging, otot, darah dan tulang. Semua aspek keragaan atau ketubuhan adalah barang pinjaman yang suatu saat setelah manusia terlepas dari pengalaman kematian di dunia ini, akan kembali berubah menjadi tanah. Sedangkan rohnya yang menjadi tajalli Ilahi, manunggal ke dalam keabadian dengan Allah.

Manusia tidak lain adalah ke-Esa-an dalam af’al Allah. Tentu ke-Esa-an bukan sekedar af’al, sebab af’al digerakkan oleh dzat. Sehingga af’al yang menyatu menunjukkan adanya ke-Esa-an dzat, ke mana af’al itu dipancarkan.

EMPAT PULUH LIMA
“Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af’al (perbuatan) Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk selain Allah.” “…Af’al Allah harus dipahami dari dalam dan luar diri. Saat manusia menggoreskan pena misalnya, di situlah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluk-Nya, yakni kemampuan kodrati gerak pena. Di situlah berlaku dalil Wa Allahu khalaqakum wa ma ta’malun (QS. Ash-Shaffat:96), yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawallud. Misalnya saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil Wa ma ramaitaidz ramaita walakinna Allaha rama (QS. Al-Anfal:17), maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar. Namun pada hakikatnya antara mubasyarah dan al-tawallud hakikatnya satu, yakni af’al Allah sehingga berlaku dalil la haula wa la quwwata illa bi Allahi al-‘aliyi al-adzimi. Rasulullah bersabda la tataharraku dzarratun illa bi idzni Allahi, yang maksudnya tidak bergerak satu dzarah pun melainkan atas izin Allah.” .